LaMedic.ro      


Fondat 2006     |                     Site dedicat informarii medicale.                   |     


   Acasă  |  Semne/SimptomeBoli  |  Unitati medicale  |  Medicamente  |  Articole  |  Legislație  |  Links  |  Analize medicale  |  Forum  Mall Anunturi  Contact

ORDIN nr. 329 din 15 mai 2014 privind testarea cardului național de asigurări sociale de sănătate pentru beneficiarii de servicii medicale de dializă

MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 26 mai 2014 

 

EMITENT: CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

    Având în vedere:
    - art. 246 alin. (3), art. 270 alin. (1) lit. o) și alin. (1^1), art. 330 alin. (2), art. 331 și 333 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
    - art. 6 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările ulterioare;
    - Hotărârea Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 5 din 17 februarie 2014,
    în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

    președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aprobă testarea cardului național de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare card național, pentru beneficiarii serviciilor medicale de dializă cuprinși în Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică, cărora li se acordă astfel de servicii de către furnizorii aflați în relații contractuale cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate județene, a municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.
    (2) Furnizorii serviciilor medicale de dializă care optează pentru testarea prevăzută la alin. (1) vor depune la Casa Națională de Asigurări de Sănătate o adeziune după modelul prezentat în anexa nr. 1, încheindu-se în acest sens un act adițional la contractul de furnizare de servicii medicale.

 

    ART. 2
    (1) În vederea desfășurării activității prevăzute la art. 1, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va asigura preluarea cardurilor naționale personalizate de la Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., sortate pe județ și furnizor de servicii medicale de dializă, urmând a fi transmise ulterior, după caz, caselor de asigurări de sănătate județene, a municipiului București și Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, pe bază de borderou centralizator, după modelul prezentat în anexa nr. 2.
    (2) Casele de asigurări de sănătate vor asigura transmiterea cardurilor naționale către asigurații din raza lor teritorială de competență cărora li se efectuează servicii medicale de dializă în cadrul centrului de dializă care a optat pentru implementarea proiectului menționat la art. 1.
    (3) Predarea-primirea cardurilor naționale între casele de asigurări de sănătate și titularii acestora se va efectua pe baza unui proces-verbal semnat de ambele părți, conform anexei nr. 3.
    (4) După întocmirea și semnarea de către cele două părți a procesului-verbal de predare-primire, casele de asigurări de sănătate vor scana acest document și vor întocmi un borderou centralizator lunar al cardurilor predate către asigurați, conform anexei nr. 4.
    (5) Procesele-verbale de predare-primire ale cardurilor naționale și borderourile centralizatoare prevăzute la alin. (3) și (4) vor fi transmise lunar Direcției dezvoltare sisteme informatice din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, atât pe format hârtie, cât și în format electronic.
    ART. 3
    Furnizorii de servicii medicale de dializă prevăzuți la art. 1 vor activa cardurile naționale predate titularilor acestora de către casele de asigurări de sănătate la prima prezentare a acestora la centrul de dializă pentru efectuarea tratamentului de dializă.
    ART. 4
    (1) Persoanele asigurate prevăzute la art. 1 au obligația prezentării cardului național în vederea acordării serviciilor medicale de către furnizorii de servicii medicale de dializă aflați în relații contractuale cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau, după caz, cu casele de asigurări de sănătate județene, a municipiului București sau Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.
    (2) Pacienții vor prezenta cardul național furnizorului de servicii medicale de dializă înaintea fiecărei ședințe de dializă, avându-se în vedere funcționalitățile acestuia în cadrul procesului de implementare.
    (3) Furnizorii de servicii medicale de dializă vor efectua pacienților asigurați serviciile medicale de dializă pe baza prezentării cardului național.
    ART. 5
    Decontarea serviciilor medicale de dializă pentru centrele prevăzute la art. 1 alin. (1) se realizează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, avându-se în vedere funcționalitățile cardului național de asigurări sociale de sănătate în cadrul procesului de implementare a acestuia.
    ART. 6
    În cazul pierderii sau deteriorării cardului național din motive imputabile asiguratului, se va elibera un duplicat în baza unei cereri depuse de acesta la casa de asigurări de sănătate, cheltuielile aferente producerii și distribuției urmând a se suporta de către acesta.
    ART. 7
    Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, furnizorii de servicii medicale de dializă își vor procura cititoare de carduri compatibile cu specificațiile tehnice furnizate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate și își vor adapta în mod corespunzător aplicațiile informatice proprii pentru asigurarea compatibilității cu sistemul Platformei informatice din sistemul de asigurări sociale de sănătate.
    ART. 8
    Direcțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și furnizorii de servicii medicale de dializă prin care se derulează prezentul proiect vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 9
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 10
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


           p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
                             Gheorghe-Radu Țibichi

    București, 15 mai 2014.
    Nr. 329.

 

    ANEXA 1

                                    ADEZIUNE

    Către
    Casa Națională de Asigurări de Sănătate/Casa de Asigurări de Sănătate, ....................

    Furnizorul de servicii medicale de dializă .............................., identificat prin CUI ............., reprezentat legal prin .........., acceptăm derularea proiectului de implementare a cardului național de asigurări sociale de sănătate pentru pacienții cărora li se acordă servicii medicale de dializă în centrul nostru de dializă mai sus menționat.

           Data           Reprezentant legal,
            .................       .........................

  ANEXA 2

                             BORDEROU CENTRALIZATOR
                     al cardurilor naționale personalizate

    Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu sediul în București, Calea Călărașilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3, reprezentată legal prin ..............., în calitate de președinte,

 ┌────┬──────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────┬──────────────┐
 │Nr. │ Numărul │  Numele și   │ Furnizorul de │ Județul │ Observații │
 │crt.│ cardului │  prenumele   │  servicii de  │     │       │
 │  │     │ asiguratului  │ dializă/centrul │     │       │
 ├────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┤
 │  │     │         │         │     │       │
 ├────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┤
 │  │     │         │         │     │       │
 ├────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┤
 │  │     │         │         │     │       │
 └────┴──────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────┴──────────────┘

                    Am predat
                    ---------
     Casa Națională de Asigurări de Sănătate
      .....................................

              Semnătura și ștampila
            .........................

                                                Am primit
                                                ---------
                                  Casa de Asigurări de Sănătate ...........

                                           Semnătura și ștampila
                                         .........................

 

ANEXA 3

    Cardul național de asigurări sociale de sănătate reprezintă modalitatea prin care dumneavoastră veți putea fi identificat(ă) ca asigurat(ă) în sistemul național al asigurărilor sociale de sănătate. Acest card vă asigură dreptul la servicii medicale. De asemenea, prin utilizarea acestui card dumneavoastră veți confirma primirea acestor servicii.
    Pe card sunt deja inscripționate datele dumneavoastră de identificare. Pentru a deveni funcțional, el trebuie să fie activat. Pentru aceasta, medicul vă va solicita personalizarea PIN-ului (codului) de acces format din 4 cifre. Vă rugăm să rețineți acest cod și să nu îl divulgați. În cadrul prezentului proiect, veți tasta personal acest PIN ori de câte ori vi se va acorda serviciul de dializă.
    În cadrul prezentei testări, completarea datelor din scrisoarea care însoțește cardul național de asigurări sociale de sănătate nu este necesară.
    (Se decupează și se înmânează asiguratului care a ridicat cardul.)

    ..........................................................................

                       Proces-verbal de predare-primire a
               cardului național de asigurări sociale de sănătate

                        Încheiat astăzi, ...............

                      Între Casa de Asigurări de Sănătate
          ...................... și domnul/doamna ...................

   Casa de Asigurări de Sănătate,   Asigurat,
    ..............................   ........................................
    Numele delegatului ...........   Numele și prenumele asiguratului .......
    Semnătura ....................   Semnătura ..............................
                                        Serie BI/CI ............ nr. ...........

 ANEXA 4

                             BORDEROU CENTRALIZATOR
                      al cardurilor înmânate asiguraților

    Casa de Asigurări de Sănătate ..................., cu sediul .................., reprezentată legal prin ..............

 ┌────┬──────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────┬──────────────┐
 │Nr. │ Numărul │  Numele și   │ Data predării │ Centrul │ Observații/ │
 │crt.│ cardului │  prenumele   │ către asigurat │  de  │ Semnătura  │
 │  │     │ asiguratului  │         │ dializă │ asiguratului │
 ├────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┤
 │  │     │         │         │     │       │
 ├────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┤
 │  │     │         │         │     │       │
 ├────┼──────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────────┤
 │  │     │         │         │     │       │
 └────┴──────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────┴──────────────┘

Semnătura și ștampila reprezentantului legal
                        ...............................

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți legislative din Sănătate, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul / secțiunea de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.

 


eMedic.ro     |     laAnunt.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Romania.ro     |     la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro     |     la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro     |     la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Onesti.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro     |     la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro     |     la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014