LaMedic.ro      


Fondat 2006     |                     Site dedicat informarii medicale.                   |     


   Acasă  |  Semne/SimptomeBoli  |  Unitati medicale  |  Medicamente  |  Articole  |  Legislație  |  Links  |  Analize medicale  |  Forum  |  Magazin  |  Contact

Proiect ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea și raportarea activităților specifice în cadrul subprogramului de fertilizare in vitro și embriotransfer 

Ministerul Sanatatii

 

            Văzând propunerea Comisiei de specialitate obstetrică-ginecologie a Ministerului Sănătății nr. 15082/04.03.2011, precum și Referatul de aprobare nr. ..........................al Serviciului pentru programe de sănătate,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, cu modificările ulterioare și Ordinului ministrului sănătății nr. 1591/1110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, cu modificările și completările ulterioare,

 

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul :

ORDIN

            ART. 1

Se aprobă Normele metodologice pentru realizarea și raportarea activităților specifice în cadrul subprogramului de fertilizare in vitro și embriotransfer, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            ART. 2

Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și unitățile sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            ART. 3

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII

CSEKE ATTILA

 

Anexa

Normele metodologice pentru realizarea și raportarea activităților specifice în cadrul subprogramului de fertilizare in vitro și embriotransfer

Art. 1

Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer, denumit în continuare subprogram FIV/ET, se realizează în scopul îmbunătățirii sănătății reproducerii.

Art. 2

Obiectivul subprogramului FIV/ET constă în tratamentul infertilității de cuplu prin aplicarea procedurii de fertilizare in vitro și embriotransfer la un număr limitat de cupluri selectate pe baza îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii de eligibilitate:

a)      cuplu steril, definit drept cuplul conjugal care nu a avut capacitatea  de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepționale timp de  2 ani de viață conjugală;

b)      cuplu căsătorit de cel puțin 2 ani;

c)      cel puțin unul dintre membrii cuplului are cetățenie română, cu domiciliul stabil în România;

d)     cel puțin unul dintre membrii cuplului are calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate de cel puțin 2 ani;

e)      nici unul dintre membrii cuplului nu are copil în viață;

f)       cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat);

g)      vârsta femeii cuprinsă între 24-40 de ani;

h)      indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20-30;

i)        rezerva ovariană în limite normale probată de valoarea FSH și AMH

Art. 3

Activitățile specifice subprogramului FIV/ET reprezintă un ansamblu de acțiuni multianuale și sunt cuprinse în Programul național de de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană.

Art. 4

Coordonarea la nivel național a subprogramului FIV/ET este asigurată de către Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului ,,Prof. dr. Alfred Rusescu’’.

Art. 5

(1) Activitățile specifice subprogramului FIV/ET sunt următoarele:

a)      prelevarea ovocitelor prin puncție foliculară;

b)      recoltarea spermei și procesarea acesteia;

c)      inseminarea ovocitelor;

d)      transferul embrionar;

e)      monitorizarea evoluției cazului până în săptămâna a 13-a de sarcină inclusiv.  

(2)  Activitățile specifice subprogramului FIV/ET prevăzute la lit. a) – d) constituie procedura FIV/ET.

Art. 6

Subprogramul FIV/ET se derulează prin unități sanitare publice sau private care îndeplinesc următoarele criterii:

a)      dețin acreditare valabilă pentru activitatea de utilizator de celule și țesuturi umane în scop terapeutic;

b)      dețin dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru unitatea sanitară, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, valabilă la data includerii în subprogramul FIV/ET, cu obligația de a o reînnoi pe toată perioada derulării subprogramului;

c)      dețin dovada plății la zi a contribuției la Fondul pentru asigurări sociale de sănătate și a contribuției pentru concedii și indemnizații, efectuată conform prevederilor legale în vigoare;

d)     dețin acte doveditoare prin care personalul medico-sanitar își exercită profesia în cadrul unității sanitare;

e)      personalul medical din cadrul unității sanitare deține documente, valabile la data includerii în subprogramul de FIV/ET, care certifică exercitarea profesiei conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:

            e.1) certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru medici;

            e.2) certificat de competență sau atestat de studii complementare în domeniul      tratamentului infertilității cuplului și reproducerii umane asistată medical pentru medicii de   specialitate obstetrică-ginecologie;

            e.3) documente care atestă pregătirea specialiștilor în domeniul embriologiei umane;

            e.4) autorizația de liberă practică pentru personalul mediu sanitar;

            e.5) certificatul de membru al OAMGMAMR pentru personalul mediu sanitar valabile la            data includerii în subprogramul de FIV/ET;

f)       dețin autorizație pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate emisă, în condițiile legii, de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

g)      fac dovada realizării, începând cu data de 1 ianuarie 2010, a minimum 50 de proceduri FIV/ET; ulterior datei de 1 iunie 2011 includerea unor noi unități sanitare în subprogram se va realiza în limita fondurilor aprobate cu această destinație, pe baza documentelor care atestă efectuarea a minimum 50 de proceduri FIV/ET.

Art. 7

(1) Selectarea unităților sanitare pentru includerea în subprogramul FIV/ET se realizează la cererea acestora, în baza unui dosar care cuprinde următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru furnizorii organizați conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de forma lor de înființare și organizare, iar pentru ceilalți furnizori actul de înființare sau organizare în concordanță cu activitatea pe care solicită să o contracteze, după caz;

b) autorizația sanitară de funcționare sau, după caz, raportul de inspecție eliberat de direcția de sănătate publică, prin care se confirmă îndeplinirea condițiilor igienico-sanitare prevăzute de lege;

c) contul deschis la Trezoreria Statului sau la bancă;

d) codul de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare sau codul numeric personal (copie buletin/carte de identitate), după caz;

e) declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al unității sanitare privind neperceperea, de la cuplurile incluse în subprogramul FIV/ET, a coplății pentru activitățile specifice prevăzute la art. 5;

e) documente care fac dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 6 lit. a) – g).   

(2) Depunerea dosarelor pentru includerea unităților sanitare în subprogramul FIV/ET se realizează la Registratura din cadrul Ministerului Sănătății, în perioada 23 – 27 mai 2011.

(3) Lista unităților sanitare prin care se derulează subprogramul FIV/ET se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, la propunerea unei comisii, după verificarea documentelor dosarului prevăzut la art. 7 alin. (1).

(4) Componență nominală a comisiei prevăzută la alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, în termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.

(5) Unitățile sanitare incluse în lista prevăzută la alin. (3) vor fi notificate asupra aprobării includerii în subprogramul FIV/ET; unităților sanitare neselectate pentru includerea în lista li se vor comunica motivele respingerii cererii.

Art. 8

Subprogramul FIV/ET se finanțează din bugetul Ministerului Sănătății după cum urmează:

a) din fondurile alocate la titlul 20 "Bunuri și servicii" pentru activitățile specifice defășurate în cadrul subprogramului FIV/ET de către unitățile sanitare private și unitățile sanitare din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, definite conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

b) din fondurile alocate la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" pentru activitățile specifice defășurate în cadrul subprogramului FIV/ET de către unitățile sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății.

Art. 9

(1) Pentru desfășurarea activităților specifice prevăzute în subprogramul FIV/ET unitățile sanitare publice din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie sau unitățile sanitare private prevăzute în lista menționată la art. 7 alin. (3) încheie contracte cu direcțiile de sănătate publică conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

(2) Contractele încheiate conform prevederilor alin. (1) reprezintă acțiuni multianuale, sunt de natură civilă și au valabilitate până la data de 31 decembrie 2012.

(3) În baza contractelor încheiate conform prevederilor alin. (1) direcțiile de sănătate publică decontează cheltuieli de natura activităților specifice prevăzute în subprogramul FIV/ET.

(4) Direcțiile de sănătate publică decontează contravaloarea activităților specifice realizate conform contractelor încheiate, în limita sumelor disponibile cu această destinație, în ordine cronologică și în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative.

(5) Pentru fiecare procedură FIV/ET realizată, în condițiile prezentelor norme metodologice, de unitațile sanitare incluse în subprogram, direcția de sănătate publică decontează contravaloarea activităților specifice prevăzute la art. 5 în limita sumei de 6.150 lei după cum urmează:

- 4.920 lei după realizarea activităților specifice prevăzute la lit. a) – d);

- 1.230 lei după realizarea activității specifice prevăzută la lit. e) și confirmarea finalizării procedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată de naștere.

Art. 10

(1) Pentru includerea în subprogramul FIV/ET cuplul solicitant depune la sediul unei unității sanitare care derulează subprogramul un dosar care cuprinde următoarele documente:

a)      cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET - document original;

b)      copii legalizate după actele de identitate ale membrilor cuplului;

c)      copie legalizată după certificatul de căsătorie;

d)     adeverință eliberată de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, de cel puțin 2 ani - document original, emis după data de 1 ianuarie 2011;   

e)      declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nici unul dintre membrii cuplului nu are copil în viață - document original;

f)       adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălțimea, greutatea și indexul de masă corporală al femeii - document original, emis după data de 1 ianuarie 2011;

g)      buletine de analize medicale din care să rezulte valoarea FSH și AMH - documente originale, emise după data de 1 ianuarie 2011;  

h)      documente medicale din care să rezulte diagnosticul de sterilitate al cuplului solicitant - documente originale emise după data de 1 ianuarie 2011;    

i)        document medical din care să rezulte indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET - document original, emis după data de 1 ianuarie 2011;

j)        declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul a depus un singur dosar la sediul unei singure unități sanitare care derulează subprogramul FIV/ET;

k)      document din care să rezulte angajamentul cuplului privind depunerea copiei certificatului de naștere a copilului, la sediul unității sanitare în cadrul căreia s-a realizat procedura FIV/ET, în termen de maximum 10 zile de la emiterea acestui document;

l)        opis al documentelor dosarului cu precizarea numărului de pagini aferent fiecărui document în parte.

(2) Depunerea dosarelor pentru solicitarea includerii în subprogramul FIV/ET la sediul unităților sanitare care derulează subprogramul se realizează începând cu data de 15 iunie 2011.

(3) Unitățile sanitare care derulează subprogramul FIV/ET înregistrează dosarul în evidența proprie, îl codifică prin atribuirea unui cod în format PNFIV-X/Y- NP1/NP2 și realizează o copie a acestuia cu anonimizarea datelor cu caracter personal din cuprinsul documentelor dosarului.

(4) Codul prevăzut la art. (3) are următoarea semnificație:   

- acronimul PNFIV/ET semnifică subprogramul FIV/ET;

- X este numărul de înregistrare al dosarului;

- Y este data înregistrării dosarului în forma ZZ.LL.AAAA;

- NP1 sunt inițialele numelui și prenumelui bărbatului;

- NP2 sunt  inițialele numelui și prenumelui femeii.

(5) În înțelesul prezentului ordin, prin date cu caracter personal se înțeleg toate datele care permit identificarea membrilor cuplului solicitant.

(6) Unitățile sanitare care derulează subprogramul FIV/ET transmit Registraturii din cadrul Ministerului Sănătății copia dosarului cu datele cu caracter personal anonimizate, însoțită de adresa-tip de înaintare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.  

Art. 11

Dosarele pentru solicitarea includerii cuplurilor în subprogramul FIV/ET transmise de unitățile sanitare care derulează subprogramul se înregistrează la Registratura Ministerului Sănătății,  în ordinea cronologică a datei de intrare în instituție.

Art. 12

(1) Decizia includerii cuplurilor solicitante în subprogramul FIV/ET este adoptată după examinarea dosarelor înregistrate în cursul unei luni calendaristice de către o comisie a Ministerului Sănătății, formată din:

            a) un reprezentant al Ministerului Sănătății;

            b) 2 medici de specialitate obstetrică-ginecologie care nu sunt implicați în realizarea procedurilor de FIV/ET, propuși de către Comisia de specialitate obstetrică-ginecologie a Ministerului Sănătății;

            c) un medic de specialitate urologie, propus de către Comisia de specialitate urologie a Ministerului Sănătății;

            d) un reprezentant al sectorului nonguvernamental, cu activitate în domeniul reproducerii umane asistate medical.

(2) Componența nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

(3) Președintele comisiei prevăzute la alin. (1) va fi ales de către majoritatea membrilor prin vot iar secretariatul comisiei va asigurat prin grija Institutului pentru Ocrotirea Mamei și Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu".

(4) Comisia prevăzută la alin. (1) are obligația să se întrunească în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, în vederea analizării dosarelor transmise în condițiile prezentului ordin.

(5) La finalul fiecărei întâlniri, ca urmare a analizei dosarelor depuse, comisia prevăzută la alin. (1) are obligația să întocmească un proces-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, care este semnat de membrii prezenți ai acesteia.

(6) Comisia aprobă dosarele care îndeplinesc toate condițiile de legalitate prevăzute în prezentul ordin, în ordinea cronologică a înregistrării dosarelor la registratura Ministerului Sănătății și în limita fondurilor stabilite lunar cu această destinație.

(7) În cazul în care solicitările de includere în subprogramul de FIV/ET depășesc fondurile stabilite lunar cu această destinație, comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătății întocmește o listă de așteptare, anexă la procesul-verbal prevăzut la alin. (5).

(8) În cazul dosarelor care nu sunt aprobate, comisia are obligația de a motiva respingerea acestora.

(9) Deciziile comisiei cu privire la aprobarea sau neaprobarea dosarelor pentru solicitarea includerii în subprogramul FIV/ET și informații privind situația dosarelor incluse în lista de așteptare, se transmit unităților sanitare care derulează subprogramul, precum și Serviciului programe de sănătate, prin grija secretariatului comisiei, în termen de maximum 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la alin. (5); modelul adresei prin care se realizează comunicarea deciziei comisiei este prevăzut în anexa 4 la prezentele norme metodologice.

(10) Sumele necesare pentru funcționarea secretariatului comisiei prevăzută la alin. (1) sunt cuprinse în fondurile alocate subprogramului FIV/ET, la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice".

Art. 13

(1) După primirea comunicării deciziei privind aprobarea sau neaprobarea dosarelor pentru solicitarea includerii în subprogramul FIV/ET, unitatea sanitară care derulează subprogramul FIV/ET informează în scris cuplul solicitant asupra deciziei comisiei.  

(2) În situația aprobării dosarelor, unitatea sanitară realizează programarea cuplului în vederea realizării procedurii de FIV/ET.

(3) În termen de maximum 5 zile de la finalizarea activităților specifice prevăzute la art. 5 lit. a) – d), unitatea sanitară transmite Ministerului Sănătății copia dosarului prevăzut la art. 10, fără anonimizarea datelor cu caracter personal, însoțită de documente medicale care să ateste efectuarea procedurii, precum și de o declarație pe proprie răspundere a cuplului din care să rezulte că acesta a fost beneficiarul unei proceduri FIV/ET în cadrul subprogramului și nu a plătit coplată pentru realizarea acesteia.

(4) În termen de maximum 5 zile de la finalizarea activității de monitorizare a evoluției cazului conform prevederilor art. 5 lit. e), unitatea sanitară transmite Ministerului Sănătății documente medicale din cuprinsul cărora să rezulte realizarea acestei activități specifice. Documentele medicale vor include și un buletin al unei ecografii efectuată în săptămâna a 13-a de sarcină, însoțit de fotografia aferentă pe care să fie înscris numele beneficiarei. Documentele vor avea anexată o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că pentru realizarea în cadrul subprogramului a activității specifice prevăzută la art. 5 lit. e) nu a fost percepută coplată.

(5) În situația în care procedura FIV/ET realizată în cadrul subprogramului se finalizează cu sarcină urmată de naștere, unitatea sanitară transmite Registaturii din cadrul Ministerului Sănătății, copia certificatului de naștere, în termen de maximum 5 zile de la primirea acestui document.

Art. 14      

Pe perioada derulării multianuale a subprogramului fiecare cuplu selectat în baza criteriilor prevăzute la art. 2 beneficiază de o singură procedură de FIV/ET a cărei contravaloare se finanțează din bugetul Ministerului Sănătății.  

Art. 15

Indicatorii specifici de evaluare ai subprogramului sunt următorii:

a) Indicatori fizici:

număr cupluri sterile beneficiare de proceduri FIV/ET: 800;  

b) Indicatori de eficiență:

cost mediu / procedură FIV/ET: 4.920 lei;

cost mediu / monitorizarea evoluției cazului până în săptămâna a 13-a de sarcină și confirmarea finalizării procedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată de naștere: 1.230 lei.

c) Indicatori de rezultat:

rată de succes a procedurilor de FIV/ET de minimum 20%.  

Art. 16

Pentru asigurarea transparenței  în derularea subprogramului FIV/ET Ministerul Sănătății va afișa pe site – ul instituției datele statistice realizate în cadrul subprogramului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.   

Art. 17

Prevederile Capitolului I ,,Cadrul general de realizare al programelor naționale de sănătate’’ din Secțiunea A ,,Programe naționale de sănătate de evaluare, profilactice și cu scop curativ finanțate din bugetul Ministerului Sănătății’’ a Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1591/1110/2010, cu modificările și completările ulterioare sunt aplicabile și subprogramului FIV/ET, în măsura în care acestea nu sunt contrare prezentelor norme metodologice. 

Art. 18

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

Anexa nr. 1 la normele metodologice

CONTRACT
pentru desfășurarea activităților specifice prevăzute în subprogramul FIV/ET finanțat din
bugetul Ministerului Sănătății
nr. ............ din .....................

            I. Părțile contractante

1. Direcția de Sănătate Publică a Județului .................../Municipiului București, cu sediul în municipiul/orașul ..................................., str. ........................ nr. ......, județul/sectorul .................., telefon/fax ........................, reprezentată prin director executiv ....................................,

            și

2. Unitatea sanitară ........................................., cu sediul în ................................, str. ............................ nr. ......., telefon ......................., fax ......................, reprezentată prin ................................., având Actul de înființare/organizare nr. ...................., în concordanță cu tipurile de activități pe care le desfășoară .................., acreditată pentru realizarea activității de utilizator de țesuturi și celule prin Ordinul ministrului sănătății nr. .................../............., Autorizația sanitară de funcționare nr. ................, codul fiscal .................... și contul nr. ..................... deschis la Trezoreria Statului sau contul nr. .......................... deschis la Banca .................................., Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru unitatea sanitară, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, nr. ........................... .

            II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie desfășurarea activităților specifice prevăzute în subprogramul FIV/ET, finanțat din bugetul Ministerului Sănătății, după cum urmează:

a)      prelevarea ovocitelor prin puncție foliculară;

b)      recoltarea spermei și procesarea acesteia;

c)      inseminarea ovocitelor;

d)      transferul embrionar;

e)      monitorizarea evoluției cazului până în săptămâna a 13-a de sarcină inclusiv.    

Art. 2. - Desfășurarea activităților specifice prevăzute în subprogramul FIV/ET prevăzute la art. 1  pentru cuplurile incluse în subprogram, se realizează de către următorii medici:

            1. .........................................................................................;

            2. .........................................................................................;

            3. ..........................................................................................

            III. Durata contractului

Art. 3 - Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2012.

Art. 4 - Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adițional, cu acordul părților, în situația prelungirii duratei de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 1388/2010 pentru privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, cu modificările ulterioare.            

            IV. Obligațiile părților

Art. 5 - (1) Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București are următoarele obligații:

a) să încheie contracte numai cu unitățile sanitare incluse în lista unităților sanitare care derulează subprogramul de FIV/ET, aprobată prin ordin al ministrului sănătății;

b) să asigure fondurile necesare pentru derularea subprogramului FIV/ET în cadrul bugetului aprobat cu această destinație;

c) să deconteze lunar, în termen de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii  documentelor justificative, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, contravaloarea facturii, pentru activitățile specifice contractate, realizate în baza deciziei Comisiei Ministerului Sănătății și raportate în cadrul subprogramului FIV/ET;

e) să gestioneze eficient mijloacele materiale și bănești;

d) să verifice actele de evidență financiar-contabilă ale activităților specifice realizate conform contractelor și documentele justificative privind sumele decontate în cadrul subprogramului FIV/ET.

e) să verifice organizarea evidenței nominale a beneficiarilor subprogramului FIV/ET, pe baza codului numeric personal de către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul;

f) să asigure analiza și monitorizarea modului de derulare a subprogramului FIV/ET la nivelul unității sanitare prin indicatorii fizici și de eficiență realizați și transmiși de aceasta;

g) să verifice respectarea de către unitățile sanitare a prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

(2) Obligațiile direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București prevăzute la alin. (1) se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.

Art. 6 - (1) Pentru desfășurarea activităților specifice prevăzute în subprogramul FIV/ET finanțat din bugetul Ministerului Sănătății, unitățile sanitare au următoarele obligații:

a) să asigure buna desfășurare a activităților prevăzute în cadrul subprogramul FIV/ET, în concordanță cu actele normative în vigoare;

b) să asigure realizarea procedurilor FIV/ET în condiții de siguranță și calitate a actului medical, conform reglementărilor în vigoare;

c) să informeze beneficiarii cu privire la obligațiile unității sanitare în cadrul subprogramului FIV/ET și ale beneficiarilor referitoare la actul medical;

d) să efectueze procedurile FIV/ET numai după primirea deciziilor emise de Comisia Ministerului Sănătății privind includerea cuplurilor în subprogram;

e) să organizeze evidența beneficiarilor subprogramului FIV/ET prin înregistrarea la nivel de pacient, în format electronic, a următorului set minim de date: codul numeric personal, diagnosticul specific, medicul curant (cod parafă), activitățile specifice realizate, cantitatea și valoarea de decontat;

f) să respecte confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la beneficiari, precum și intimitatea și demnitatea acestora;

g) să dispună măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

h) să dețină autorizație pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, emisă, în condițiile legii, de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

i) să factureze lunar, în vederea decontării de către direcția de sănătate publică, activitatea realizată conform contractului; factura este însoțită de documentele justificative privind activitățile realizate;

j) să transmită direcției de sănătate publică, atât în format electronic, cât și pe suport hârtie, raportările lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) și anuale, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzând indicatorii fizici și de eficiență, cuprinzând indicatorii fizici și de eficiență realizați în cadrul subprogramului FIV/ET, răspunzând de exactitatea și realitatea atât a datelor raportate;

k) să transmită lunar, odată cu raportarea, în vederea decontării activităților specifice efectuate conform contractului, copii ale comunicării deciziilor emise de Comisia Ministerului Sănătății privind includerea cuplului în subprogram, precum și un borderou centralizator cuprinzând evidența activităților specifice realizate; copiile comunicărilor deciziilor și borderoul centralizator sunt documente justificative care însoțesc factura;

l) să transmită direcției de sănătate publică județene/a municipiului București orice alte date referitoare la subprogramul FIV/ET pe care îl derulează și să răspundă de exactitatea și realitatea datelor raportate;

m) să transmită trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, direcției de sănătate publică județene/a municipiului București precum și coordonatorului tehnic național raportul de activitate întocmit de coordonatorul subprogramului din cadrul unității sanitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

n) să raporteze corect și la timp datele către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București

o) să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmită informațiile legate de subprogramul FIV/ET pe care îl derulează, conform prevederilor legale în vigoare;

p) să anunțe direcția de sănătate publică despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii contractului pentru desfășurarea activităților prevăzute în subprogramul FIV/ET finanțat din bugetul Ministerului Sănătății în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării și să îndeplinească în permanență aceste condiții pe durata derulării contractului;

r) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru unitatea sanitară, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul care își desfășoară activitatea în cadrul unității sanitare;

(2) Obligațiile unităților sanitare prevăzute la alin. (1) se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, precum și prin personalul implicat în realizarea activității programelor naționale de sănătate, în limitele competențelor, potrivit legii.

            V. Modalitatea de plată

Art. 7. - Modalitatea de plată în cadrul subprogramului FIV/ET este tariful / activități specifice în sumă de de 6.150 lei, detaliat după cum urmează:

- 4.920 lei după realizarea activităților specifice prevăzute la art. 1, lit. a) – d);

- 1.230 lei după realizarea activității specifice prevăzută la lit. e) și confirmarea finalizării procedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată de naștere.

conform prevederilor Ordinul ministrului sănătății nr. ......./2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea și raportarea activităților specifice în cadrul subprogramului de fertilizare in vitro și embriotransfer.

            VI. Valoarea contractului

Art. 8. - Valoarea contractului în anul 2011 este de ....................................................  lei:

Nr. crt.

Activități specifice contractate în subprogramul FIV/ET

Tarif/activități specifice

(lei)

Număr de activități specifice

Total  lei

0

1

2

3

4= 2 X 3

1

Activități specifice prevăzute la art. 1 lit. a)-d)

4.920

 

 

2

Activitate specifică prevăzută la art. 1 lit. e)

1.230

 

 

Total

 

X

X

 

            VII. Decontarea contravalorii activităților specifice prevăzute în subprogramul FIV/ET

Art. 9. – (1) Decontarea contravalorii serviciilor realizate pentru desfășurarea activităților prevăzute în subprogramul FIV/ET se realizează în limita sumelor disponibile cu această destinație, în ordine cronologică, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru activitățile specifice realizate conform contractelor încheiate;

(2) În vederea decontării contravalorii activităților specifice prevăzute în subprogramul FIV/ET, unitatea sanitară prezintă în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente următoarele documente:

            a) factura în reprezentând contravaloarea activităților specifice realizate în perioada pentru care se face raportarea;

            b) copii ale comunicării deciziilor emise de Comisia Ministerului Sănătății privind includerea cuplului în subprogramul FIV/ET;

            c) borderou centralizator cuprinzând evidența activităților specifice realizate și raportate în cadrul subprogramului FIV/ET al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul contract.

(3) Toate documentele necesare decontării se certifică pentru realitatea și exactitatea datelor raportate, prin semnătura reprezentanților legali ai unităților sanitare.

(4) Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute la alin. (2) atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de raportare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. - Direcția de sănătate publică analizează indicatorii raportați și decontează, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, în termenul și condițiile prevăzute la art. 9, sumele facturate de unitatea sanitară, pentru activitățile specifice realizate, pentru luna precedentă.

            VIII. Răspunderea contractuală

Art. 11. - (1) Reprezentantul legal al unității sanitare incluse în subprogramul FIV/ET, răspunde de îndeplinirea obligațiilor contractuale ale unității sanitare, așa cum sunt prevăzute la art. 6.

(2) Efectuarea activităților specifice prevăzute în subprogramul FIV/ET fără aprobarea Comisiei Ministerului Sănătății sau peste prevederile contractuale se face pe proprie răspundere și nu atrage nicio obligație din partea direcției de sănătate publică cu care s-a încheiat contractul.

            IX. Condiții de reziliere și încetare a contractului  

Art. 12 Contractul pentru desfășurarea activităților prevăzute în subprogramul FIV/ET finanțat din bugetul Ministerului Sănătății se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a direcției de sănătate publică, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării următoarelor situații:

a) încetarea valabilității acreditării pentru activitatea de utilizator de țesuturi și celule sau suspendarea, respectiv revocarea acesteia de către organele în drept ;

b) încetarea valabilității autorizației sanitare de funcționare sau a documentului similar acesteia, respectiv expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de către organele în drept a acestora;

c) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor însoțite de documentele justificative privind activitățile specifice realizate conform prezentului contract, în vederea decontării de către direcțiile de sănătate a acestora, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni într-un an;

d) la a doua constatare a nerespectării a oricăreia dintre obligațiile contractuale prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b), f), p), precum și a faptului că, activitățile specifice raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate - cu recuperarea contravalorii acestora;

Art. 13. – (1) Contractul încetează cu data la care a intervenit una dintre situațiile următoare:

a) de drept la data la care a intervenit una din următoarele situații:

            a.1) unitatea sanitară își încetează activitatea;

            a.2) încetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desființare sau reprofilare a unității sanitare, după caz;

            a.3) încetarea definitivă a activității direcției de sănătate publică;

b) din motive imputabile unității sanitare, în cazul în care direcția de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligații asumate de natură a prejudicia derularea contractului;

c) acordul de voință al părților;

d) denunțarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al unității sanitare sau al direcției de sănătate publică, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se dorește încetarea contractului, cu indicarea motivului și a temeiului legal;

(2) În cazul în care contractul pentru pentru desfășurarea activităților prevăzute în subprogramul FIV/ET finanțat din bugetul Ministerului Sănătății a încetat din motive imputabile unității sanitare, direcțiile de sănătate publică nu vor mai intra în relații contractuale cu unitățile sanitare respective până la următorul termen de contractare, dar nu mai puțin de 6 luni de la data încetării contractului.

Art. 14. - Prevederile art. 12 și 13 nu sunt de natură a înlătura obligațiile anterioare deja scadente și neonorate ale părților.

            X. Modificarea contractului

 Art. 15. - (1) În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător.

(2) Pe parcursul derulării prezentului contract, valoarea contractuală poate fi majorată, în limita fondurilor aprobate.

Art. 16. - Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu putință spiritului contractului.

Art. 17. - Prezentul contract se poate modifica prin negociere și acord bilateral, la inițiativa oricărei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare și a propunerilor de modificare cu cel puțin ...... zile înaintea datei de la care se dorește modificarea.

Art. 18. - Modificarea se face printr-un act adițional semnat de ambele părți.

            XI. Soluționarea litigiilor

Art. 19. - Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluționează de părți pe cale amiabilă. În situația în care părțile nu ajung la o înțelegere, acestea se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

            XII. Corespondența

 Art. 20. - (1) Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părților.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părți contractante schimbarea survenită.

            XIII. Forța majoră

Art. 21. - Orice împrejurare de fapt independentă de voința părților, intervenită după data semnării prezentului contract și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo.

Art. 22. - Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Art. 23. - Dacă nu se procedează la anunțarea în termenele prevăzute mai sus a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea la termen.

Art. 24. - În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.

            XIV. Alte clauze

....

            Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ................, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte și se completează conform normelor legale în vigoare.

Direcția de Sănătate Publică a           Unitatea sanitară

Județului ......................../        .............................

Municipiului București

 

 
Director executiv,                 Reprezentant legal,

...................................        .............................

 

 
Director adjunct executiv economic,        ...................................         

 

 

 
Avizat                       Avizat

Biroul/Compartimentul juridic,           Biroul/Compartimentul juridic

...................................        .............................

 

 

   Anexa nr. 1 la contract

Unitatea sanitară..................................................................................... 
Adresa ...................................................................................................                  
Nr. telefon/fax ........................................................................................            
Reprezentantul legal al unității sanitare..................................................

Număr contract încheiat cu Direcția de Sănătate Publică .....................

 
 
BORDEROU CENTRALIZATOR
PRIVIND ACTIVITĂȚILE REALIZATE ÎN CADRUL SUBPROGRAMULUI FIV/ET
pentru luna ......... anul ........
 
Nr.crt.
Codul dosarului
Nr. / data deciziei de aprobare
CNP al beneficiarilor (bărbat / femeie)
Data
Tarif / activități
(lei)
Total sumă de decontat (lei)
A. Activități specifice prevăzute la art. 1 lit. a) – d) din contract
1.
 
 
 
Prelevării ovocitelor
 
4.920
4.920
Recoltării spermei
 
Inseminării ovocitelor
 
Transferului embrionar
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
Total A
X
X
X
X
X
X
 

B. Activitatea prevăzută la art. 1 lit. e) și confirmarea finalizării procedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată de naștere

1.
 
 
 
Efectuării ecografiei fetale în săptămâna a 13-a de sarcină
 
1.230
1.230
Emiterii certificatului de naștere
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
Total B
X
X
X
X
X
X
 
Total A+B
X
X
X
X
X
X
 
 

Răspundem de realitatea și exactitatea datelor.

    Reprezentant legal,
............................................
(semnătura și ștampila)

 
Anexa nr. 2 la normele metodologice
 
 
Unitatea sanitară............................................................................................ 
Adresa ..........................................................................................................
Nr. telefon/fax ..............................................................................................            
Reprezentantul legal al unității sanitare........................................................

Număr contract încheiat cu Direcția de Sănătate Publică ............................          

            Către

            MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

            Comisia de analiză a dosarelor pentru includerea cuplurilor solicitante în subprogramul FIV/E

            Vă trimitem alăturat copia dosarului ....................................................................................,

                                                                                               (codul dosarului)

pentru analizarea acestuia în vederea includerii cuplului solicitant în subprogramul FIV/ET.

            Vă rugăm să ne comunicați decizia dumneavoastră la una din următoarele coordonate de contact:

-          adresa ................................................................................................................................ sau

-          fax nr.  ...................................................................................................................................

Reprezentant legal,                                                                                                          Data
............................................                                                                                 ...............................
(semnătura și ștampila)

 
 
Anexa nr. 3 la normele metodologice
 

PROCES-VERBAL
Nr. .............. din data .....................

            Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătății, numită prin Ordinul ministrului sănătății nr. ............... din ..................., a analizat următoarele dosare înregistrate la Ministerul Sănătății pentru includerea cuplurilor solicitante în subprogramul FIV/ET:

Nr. crt.

Unitatea sanitară

Codul dosarului

Număr / data înregistrării dosarului la Ministerul Sănătății

Eligibilitatea cuplului pentru includerea în subprogramul FIV/ET

Decizia comisiei

Da

Nu

(se detaliază)

Dosar aprobat

Dosar inclus în lista de așteptare

Dosar neaprobat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Președinte - secretar de stat

            ............................................................                     ............................................................                     

                      (numele și prenumele)                                                              (semnătura)          

   2. Membri

            ............................................................                     ............................................................                     

                      (numele și prenumele)                                                              (semnătura)

           

            ............................................................                     ............................................................                     

                      (numele și prenumele)                                                              (semnătura)

           

            ............................................................                     ............................................................                     

                      (numele și prenumele)                                                              (semnătura)

           

            ............................................................                     ............................................................                     

                      (numele și prenumele)                                                              (semnătura)

 

3. Secretar

            ............................................................                     ............................................................                      

                      (numele și prenumele)                                                              (semnătura)

           

Anexa nr. 4 la normele metodologice

Ministerul Sănătății

Str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, Sector 1, București

Nr. …………………………………………………

Către

 

            Unitatea sanitară ………………………………………..

            D-nului / d-nei ………………………………………….

 

            Ca răspuns la solicitarea Dvs. nr. …………………………, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. ………………………………. și având în vedere Procesul verbal al Comisiei de analiză a dosarelor pentru includerea cuplurilor solicitante în subprogramul FIV/ET nr. ................................... vă aducem la cunoștință următoarele:         

            În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. .................... privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea și raportarea activităților specifice în cadrul subprogramului de fertilizare in vitro și embriotransfer, Comisia de analiză a dosarelor pentru includerea cuplurilor solicitante în subprogramul FIV/ET a decis ................................................ (*) dosarului pentru includerea cuplurilor solicitante în subprogramul FIV/ET înregistrat sub codul ......................................... .

Președinte

…………………………………..

Secretar de stat

(*) Se va menționa aprobarea / includerea pe lista de așteptare / neaprobarea, așa cum aceasta este consemnată în Procesul verbal.

În situația neaprobării dosarului pentru includerea cuplurilor solicitante în subprogramul FIV/ET unitatea sanitară va fi înștiințată asupra motivelor care au condus la această decizie.

În situația includerii dosarului pe lista de așteptare unitatea sanitară vă fi înștiințată asupra numărului de ordine atribuit dosarului.

Anexa nr. 5 la normele metodologice

DATE STATISTICE PRIVIND DERULAREA SUBPROGRAMULUI FIV/ET

 

ÎN PERIOADA ………….. ANUL 2011

 

 

Unitatea sanitară1

Unitatea sanitară2

….

Unitatea sanitarăn

Număr dosare depuse din care:

 

 

 

 

Număr dosare aprobate

 

 

 

 

Număr dosare neaprobate

 

 

 

 

Număr dosare înscrise pe lista de așteptare

 

 

 

 

Număr proceduri FIV/ET realizate și raportate

 

 

 

 

Număr cazuri monitorizate până în săptămâna a 13-a de sarcină, inclusiv, raportate

 

 

 

 

Număr sarcini finalizate cu naștere, raportate

 

 

 

 

Afisat de la 06-05-2011 pana la 06-06-2011
Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro,
Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

 


eMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2011