LaMedic.ro      


Fondat 2006     |                     Site dedicat informarii medicale.                   |     


   Acasă  |  Semne/SimptomeBoli  |  Unitati medicale  |  Medicamente  |  Articole  |  Legislație  |  Links  |  Analize medicale  |  Forum  |  Magazin  |  Contact

Ordinul 437 din 31 martie 2011 (Ordinul 437/2011) privind retinerea contributiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cazul pensionarilor sistemului public de pensii din Romania avand resedinta sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat.

Monitorul Oficial

 

Nr. 1.285/437

Casa Nationala de Pensii Publice

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 162/G.M. din 5 aprilie 2011 al secretarului general al Casei Nationale de Pensii Publice si al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. D.G. 1.382 din 31 martie 2011,

tinand cont de dispozitiile instrumentelor juridice cu caracter international in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala pe care Romania le aplica, si anume ale:

-Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii care desfasoara activitati independente si cu membrii familiilor acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii;

-Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu salariatii si cu membrii familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Comunitatii;

-Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 166 din 30 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 284 din 30 octombrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare,

precum si ale acordurilor bilaterale in domeniul securitatii sociale la care Romania este parte, cu prevederi pentru asigurarea de boala - maternitate,

in temeiul prevederilor:

-art. 138 lit. h) si art. 139 lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-art. 211 alin. (1), (11) si (2), art. 213 alin. (2) lit. h), art. 257 alin. (22), art. 260 alin. (1) lit. a1) si art. 266 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Pensii Publice si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

Art. 1. -

In vederea analizarii situatiei pensionarilor sistemului public de pensii care au resedinta pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spatiului Economic European sau al Elvetiei, din punctul de vedere al asigurarii la sistemul de asigurari sociale de sanatate si al platii contributiei la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate din Romania, denumit in continuare Fond, casele teritoriale de pensii competente transmit solicitantilor de drepturi de pensie, dupa inregistrarea cererii de pensionare, o notificare prin intermediul careia sa se reglementeze statutul de asigurat al persoanelor in cauza pentru asigurarile sociale de sanatate. Modelul notificarii este prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. -

In situatia in care solicitantul de drepturi de pensie prevazut la art. 1 face dovada ca este asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate in statul de resedinta sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Elvetia, acesta va fi exceptat de la plata contributiilor la Fond prevazute de lege, sub rezerva dobandirii calitatii de pensionar al sistemului public de pensii din Romania si daca solicita in mod expres acest lucru, prin completarea rubricii 3 din partea B a notificarii prevazute la art. 1.

Art. 3. -

In situatia in care solicitantul de drepturi de pensie prevazut la art. 1 declara ca nu este asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate in statul de resedinta sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Elvetia, acesta datoreaza contributii la Fond, in conformitate cu prevederile legale, odata cu dobandirea calitatii de pensionar al sistemului public de pensii din Romania.

Art. 4. -

In vederea analizarii situatiei pensionarilor sistemului public de pensii care au resedinta pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica un acord bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala - maternitate si fac obiectul respectivului acord, casele teritoriale de pensii competente transmit solicitantilor de drepturi de pensie, dupa inregistrarea cererii de pensionare, notificarea prevazuta la art. 1.

Art. 5. -

In situatia in care solicitantul de drepturi de pensie prevazut la art. 4 face dovada ca este asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate in statul de resedinta, acesta va fi exceptat de la plata contributiilor la Fond prevazute de lege, sub rezerva dobandirii calitatii de pensionar al sistemului public de pensii din Romania si daca solicita in mod expres acest lucru, prin completarea rubricii 3 din partea B a notificarii prevazute la art. 1.

Art. 6. -

In situatia in care solicitantul de drepturi de pensie prevazut la art. 4 declara ca nu este asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate in statul de resedinta, acesta datoreaza contributii la Fond, in conformitate cu prevederile legale, odata cu dobandirea calitatii de pensionar al sistemului public de pensii din Romania.

Art. 7. -

Prin exceptie de la dispozitiile art. 4-6, solicitantii de drepturi de pensie care au domiciliul pe teritoriul Turciei si care fac obiectul Acordului dintre Romania si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, ratificat prin Legea nr. 551/2002, datoreaza contributii la Fond, in conformitate cu prevederile legale, odata cu dobandirea calitatii de pensionar al sistemului public de pensii din Romania.

Art. 8. -

In aplicarea art. 2 si 5, solicitantii de drepturi de pensie in cauza au obligatia de a prezenta documente care fac dovada calitatii de asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate in statul respectiv.

Art. 9. -

In vederea analizarii situatiei pensionarilor sistemului public de pensii care au domiciliul declarat pe teritoriul unui stat cu care Romania nu aplica niciun instrument juridic cu caracter international in domeniul securitatii sociale cu prevederi pentru asigurarea de boala - maternitate, casele teritoriale de pensii competente transmit solicitantilor de drepturi de pensie, dupa inregistrarea cererii de pensionare, notificarea prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 10. -

(1) Din momentul in care pensionarilor sistemului public de pensii din Romania nu li se mai retine contributia la Fond, calculata asupra veniturilor din pensia cuvenita din acest sistem, acestia nu mai au calitatea de persoane asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.

(2) Incepand cu aceeasi data, serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale acordate acestora pe teritoriul Romaniei nu se mai deconteaza din Fond.

Art. 11. -

Notificarea prevazuta la art. 1, respectiv la art. 9, semnata de solicitant in partea B, si documentele prevazute la art. 8, dupa caz, vor fi transmise de acesta casei de asigurari de sanatate din raza casei teritoriale de pensii competente, prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, fax, reprezentant legal etc.). Documentele transmise de solicitanti vor fi analizate de casa de asigurari de sanatate in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.

Art. 12. -

In prima zi lucratoare a fiecarei luni, casele de asigurari de sanatate vor transmite caselor teritoriale de pensii competente care au emis notificarile prevazute la art. 1, respectiv la art. 9, prin fisiere de tip dbf, lista persoanelor, ale caror documente au fost comunicate de solicitanti si prelucrate de casele de asigurari de sanatate, care vor fi exceptate de la plata contributiilor la Fond, respectiv lista persoanelor care trebuie reintroduse in evidentele informatice ale asiguratilor la Fond, continand urmatoarele informatii: numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal atribuit de Ministerul Administratiei si Internelor, respectiv de Casa Nationala de Pensii Publice (daca exista), tara de resedinta, respectiv de domiciliu, dupa caz.

Art. 13. -

Data de la care isi produce efectele notificarea transmisa de catre casa de asigurari de sanatate conform prevederilor art. 12 este prima zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care a fost inregistrat fisierul de tip dbf de catre casa teritoriala de pensii competenta, dar nu mai devreme de data stabilirii drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din Romania.

Art. 14. -

(1) Data mentionata la art. 13 va fi confirmata de catre casele teritoriale de pensii competente Casei Nationale de Pensii Publice, prin trimiterea unui fisier de tip dbf care va contine urmatoarele informatii:

1. Cod numeric personal;

2. Nume si prenume;

3. Stare;

4. Data starii;

5. Identificare dosar doveditor - nr. dosar/cod CTP;

6. Data stabilirii pensiei;

7. Tip pensie.

(2) In cazul persoanelor care vor fi exceptate de la plata contributiilor la Fond, fisierul va contine la campul "Stare" mentiunea "nerezident" si la campul "Data starii" se va indica data de la care persoanei in cauza nu i se mai retin contributiile la Fond.

(3) Datele prevazute la alin. (1) si (2) vor fi centralizate la nivelul Casei Nationale de Pensii Publice si comunicate Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, prin acelasi fisier, in vederea scoaterii, respectiv a reintroducerii in evidentele informatice ale asiguratilor in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.

Art. 15. -

Punerea/Reluarea in plata a drepturilor de pensie de catre casa teritoriala de pensii competenta nu este conditionata de transmiterea datelor prevazute la art. 12.

Art. 16. -

Casele teritoriale de pensii au obligatia calcularii, retinerii si virarii contributiilor la Fond in cazul tuturor beneficiarilor sistemului public de pensii din Romania, in conformitate cu prevederile legale, cu exceptia celor pentru care casele de asigurari de sanatate au notificat exceptarea de la plata conform prevederilor art. 12.

Art. 17. -

(1) Dispozitiile prezentului ordin se aplica si persoanelor care la data intrarii in vigoare a acestuia au calitatea de pensionari in plata ai sistemului public de pensii din Romania. In cazul acestora, casele teritoriale de pensii in evidenta carora se afla pensionarii cu resedinta sau domiciliul declarat pe teritoriul altor state le vor transmite beneficiarilor de drepturi de pensie notificarea prevazuta la art. 1, respectiv la art. 9, in vederea reglementarii statutului de asigurat al persoanelor in cauza pentru asigurarile sociale de sanatate.

(2) Notificarile prevazute la alin. (1) se transmit atat ca urmare a consultarii bazelor de date ale caselor teritoriale de pensii, cat si la cererea persoanelor in cauza.

Art. 18. -

Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligati sa comunice caselor de asigurari de sanatate orice schimbare in situatia proprie de natura sa conduca la modificarea statutului de asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate cu efecte asupra obligatiei de plata a contributiilor la Fond, in termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia.

Art. 19. -

Indrumarea metodologica cu privire la exceptarea de la plata contributiilor la Fond este asigurata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

Art. 20. -

Dispozitiile prezentului ordin sunt opozabile caselor de pensii sectoriale, in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 21. -

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA Nr.1

PARTEA A*

NOTIFICARE

Stimata doamna/Stimate domnule ................................................,

Avand in vedere Cererea/Decizia dumneavoastra privind acordarea drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din Romania, inregistrata sub nr. ................... din ..................., va aducem la cunostinta ca odata cu stabilirea drepturilor de pensie datorati, potrivit prevederilor legale din Romania, contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate.

In vederea reglementarii situatiei dumneavoastra, va rugam sa completati declaratia prevazuta in partea B si sa o transmiteti, in cel mai scurt timp posibil, impreuna cu eventualele dovezi ale calitatii de asigurat, casei de asigurari de sanatate competente ale carei coordonate le regasiti mai jos**.

Va informam ca, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.285/437/2011 privind retinerea contributiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cazul pensionarilor sistemului public de pensii din Romania avand resedinta sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat, pana la notificarea de catre casa de asigurari de sanatate competenta cu privire la exceptarea dumneavoastra, in baza documentelor pe care urmeaza sa le transmiteti conform paragrafului anterior, de la plata contributiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, avem obligatia de a va calcula, de a va retine si de a va vira contributiile lunare de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prevazute de lege.

 

Data ....................

 

Director executiv,

 

Doamnei/Domnului .......................................

Adresa ..........................................................

*Se completeaza de catre casa teritoriala de pensii in evidenta careia s-a constituit dosarul de pensie.

**Declaratia se transmite casei de asigurari de sanatate din Romania, personal, prin reprezentant legal, posta, e-mail, fax, la urmatoarele coordonate de contact: .................................................................................................................................................

 

PARTEA B*

___________

*Se completeaza de catre solicitantul/titularul drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din Romania.

 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
referitoare la calitatea de asigurat pentru
asigurarile sociale de sanatate, in cazul pensionarilor sistemului public de pensii din Romania care au resedinta in alte state cu care Romania aplica instrumente juridice cu caracter international in domeniul securitatii sociale cu prevederi pentru asigurarile de boala - maternitate
 

1. Subsemnatul(a), ..............................................., codul numeric personal ......................................, avand resedinta in localitatea ................................, cod .................., str. ........................ nr. ........., bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ........, judetul/provincia/departamentul/regiunea .........................., tara ......................, posesor(posesoare) al(a) actului de identitate (carte de identitate, pasaport etc.) .......... seria .................... nr. ..................., eliberat de ....................... la data de ....................., nascut(a) la data de ........................ in localitatea/judetul/provincia/departamentul/regiunea ..................................., fiul (fiica) lui .......................... si al(a) .........................................................................,

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal al Romaniei pentru declaratii neadevarate, ca:

[ ] sunt asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate in statul de resedinta/alt stat ........................... (a se indica statul respectiv)*

[ ] nu sunt asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate in statul de resedinta/alt stat*

2. Anexez la prezenta declaratie urmatorul document/urmatoarele documente din care rezulta calitatea de asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate in .................................. (se va indica statul):

a) ................................................................................................. ...........................................................................................................................................................;

b) ................................................................................................. ;

c) ................................................................................................. ;

3. Avand in vedere ca sunt asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate in statul de resedinta/alt stat ....................( a se indica statul respectiv),

[ ] solicit*

[ ] nu solicit* exceptarea de la plata contributiei lunare pentru asigurarile sociale de sanatate in Romania.

4. Ma oblig a anunta, in termen de 15 zile calendaristice, casa de asigurari de sanatate competenta din Romania cu privire la orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus, in caz contrar fiind pe deplin responsabil de consecintele inactiunii mele

Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.

___________

*Se va bifa obligatoriu casuta corespunzatoare.

ANEXA Nr. 2

PARTEA A*

NOTIFICARE

Stimata doamna/Stimate domnule .............................

Avand in vedere Cererea/Decizia dumneavoastra privind acordarea drepturilor de pensie cuvenite
din sistemul public de pensii din Romania, inregistrata sub nr. ................... din ..................., va aducem la
cunostinta ca odata cu stabilirea drepturilor de pensie datorati, potrivit prevederilor legale din Romania,
contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate.

In vederea reglementarii situatiei dumneavoastra, va rugam sa completati declaratia pe propria
raspundere prevazuta in partea B si sa o transmiteti, in cel mai scurt timp posibil, casei de asigurari de
sanatate competente ale carei coordonate le regasiti mai jos**.

Va informam ca, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.285/437/2011 privind retinerea contributiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cazul pensionarilor sistemului public de pensii din Romania avand resedinta sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat,pana la notificarea de catre casa de asigurari de sanatate competenta din Romania cu privire la exceptarea dumneavoastra, in baza declaratiei pe propria raspundere pe care urmeaza sa o transmiteti, conform paragrafului anterior, de la plata contributiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, avem obligatia de a va calcula, de a va retine si de a va vira contributiile lunare de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prevazute de lege.

  

Data ....................

 

Director executiv,

 

Doamnei/Domnului .......................................

Adresa ..........................................................

___________

*Se completeaza de catre casa teritoriala de pensii in evidenta careia s-a constituit dosarul de pensie.

**Declaratia se transmite casei de asigurari de sanatate din Romania personal, prin reprezentant legal, posta, e-mail, fax, la urmatoarele coordonate de contact: ............................................................................................................................................... .

 

PARTEA B*

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
in vederea reglementarii statutului de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate
in cazul pensionarilor sistemului public de pensii din Romania cu domiciliul declarat
pe teritoriul altui stat

 

1. Subsemnatul(a), ................................................., codul numeric personal ....................................., avand domiciliul in localitatea ............................, cod ..........., str. .................... nr. ........., bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ..........., judetul/provincia/departamentul/regiunea ......................., tara ......................., posesor(posesoare) al(a) actului de identitate (carte de identitate, pasaport etc.) .......... seria ................... nr. ................., eliberat de ............................ la data de ..................., nascut(a) la data de ....................... in localitatea/judetul/provincia/departamentul/regiunea ............................., fiul (fiica) lui ......................... si al(a) ..........................,

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal al Romaniei pentru declaratii neadevarate, ca nu am domiciliul pe teritoriul Romaniei.

2. Ma oblig a anunta, in termen de 15 zile calendaristice, casa de asigurari de sanatate competenta din Romania cu privire la orice schimbare ce va surveni in cele declarate mai sus, in caz contrar fiind pe deplin responsabil de consecintele inactiunii mele.

Am completat si am citit cu atentie continutul declaratiei de mai sus, dupa care am semnat.

___________

*Se completeaza de catre solicitantul/titularul drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din Romania cu domiciliul declarat intr-un stat cu care Romania nu aplica niciun instrument juridic cu caracter international in domeniul securitatii sociale cu prevederi pentru asigurarea de boala - maternitate.

 


eMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2011