LaMedic.ro      


Fondat 2006     |                     Site dedicat informarii medicale.                   |      English


   Acasă  |  Semne/SimptomeBoli  |  Unitati medicale  |  Medicamente  |  Articole  |  Legislație  |  Links  |  Analize medicale  |  Forum  |  Magazin  |  Contact

Ordinul 1066 din 23 iulie 2010 (Ordinul 1066/2010) pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate. Publicat in Monitorul Oficial 562 din 10 august 2010 (M. Of. 562/2010)

 

   Vazand Referatul de aprobare al Serviciului pentru programe de sanatate nr. Cs.A. 8.060 din 23 iulie 2010,

   avand in vedere prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 119/2003,

   in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

   ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

   Art. I. - Ordinul ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica asa cum urmeaza:

   1. In cuprinsul ordinului si anexelor se inlocuiesc urmatoarele sintagme:

   -Directia generala asistenta medicala se inlocuieste cu Serviciul pentru programe de sanatate;

   -Directia generala de sanatate publica, asistenta medicala si programe se inlocuieste cu Serviciul pentru programe de sanatate;

   -Directia generala buget si credite externe se inlocuieste cu Directia generala economica.

   2. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 5. - (1) Solicitarile de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical in strainatate se aproba, ca urmare a analizarii acestora de catre o comisie constituita la nivelul Ministerului Sanatatii formata din:

   a) un secretar de stat, in calitate de presedinte al comisiei;

   b) 2 reprezentanti ai Serviciului pentru programe de sanatate;

   c) un reprezentant al Directiei asistenta medicala;

   d) un reprezentant al Directiei generale economice;".

   3. La articolul 5 alineatul (5), litera d) se abroga.

   4. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

   5. Anexa nr. 9 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

   Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica, precum si persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

   Ministrul sanatatii,
Cseke Attila

 

ANEXA  Nr. 1 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 50/2004)

   PROCES-VERBAL MEDICAL
pentru trimiterea la tratament medical in strainatate,
din data de ........................

   Membrii Comisiei medicale de specialitate:

   1. ..............................................................., presedintele comisiei;

   2. ..............................................................., membru;

   3. ..............................................................., membru;

   4. ..............................................................., membru;

   5. ..............................................................., membru.

   In conformitate cu prevederile ......................................................................., ne-am intrunit in comisie si am examinat bolnavul/bolnava ................................, avand ocupatia .................................., buletin/carte de identitate seria .... nr. .........., domiciliat/domiciliata in...................................................., telefon......................., stabilind urmatoarele:

   Concluzii

   1. Diagnosticul complet (clinic, etiologic, forma evolutiva, boli asociate etc.):

   ..................................................................................................................................

   ..................................................................................................................................

   ..................................................................................................................................

   2. Tratamentul efectuat pana in prezent in tara:

   .....................................................................................................................................

   .....................................................................................................................................

   .....................................................................................................................................

   3. Tratamentul efectuat pana in prezent in strainatate:

   a) locul ................................................................................................................................;

   b) perioada .........................................................................................................................;

   c) in ce a constat tratamentul

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   d) beneficiul pentru bolnav al tratamentului efectuat pana in prezent in strainatate:

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   4. Starea actuala a afectiunii:

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   5. Recomandari de tratament (al starii actuale) in tara:

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   6. Motivatia completa pentru care pacientul nu beneficiaza de tratament in tara (de exemplu, lipsa dotarii necesare, alte motivatii):

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   7. Recomandari de tratament in strainatate (al starii actuale):

   a) tipul tratamentului (specificarea tratamentului recomandat, de exemplu: interventie chirurgicala, protezare, continuare tratament etc.):

   .............................................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................................

   b) clinicile recomandate

   (Se vor mentiona, obligatoriu, minimum 3 clinici la care pacientul poate efectua tratamentul in strainatate, inclusiv datele de contact ale acestora: tara, orasul, telefon, fax)

   -clinica 1 ..............................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   -clinica 2 ..............................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   -clinica 3 ..............................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   c) estimarea duratei pentru tratamentul recomandat

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   d) daca bolnavul are nevoie de insotitor - motivare

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................

   8. Estimarea riscului vital legat de evolutia bolii in lipsa tratamentului recomandat in strainatate:

   a) risc major (mare) .......................................................................... 10 puncte;

   b) risc mediu ....................................................................................... 5 puncte;

   c) risc scazut (mic) .............................................................................. 0 puncte.

   9. Estimarea beneficiului pentru bolnav al tratamentului recomandat in strainatate:

   a) foarte mare (recuperare totala) .................................................... 10 puncte;

   b) satisfacator (recuperare partiala) ................................................... 5 puncte;

   c) nesatisfacator (fara beneficii evidente) .......................................... 0 puncte.

   10. Estimarea beneficiului pentru societate al tratamentului recomandat in strainatate:

   a) reintegrare sociala si reinsertie profesionala totala ...................... 10 puncte;

   b) reintegrare sociala si reinsertie profesionala partiala ..................... 5 puncte;

   c) fara reintegrare sociala si reinsertie profesionala .......................... 0 puncte.

   PUNCTAJ TOTAL:

   (reprezentand suma punctajelor acordate la criteriile 8, 9 si 10) =......... puncte

   Nivel de prioritate:

   A. Urgenta medicala, din urmatoarele motive medicale:

   ..........................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................

   B. Procedura curenta:

   ..........................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................

   Semnaturile membrilor comisiei:

   1. .................................................................................

   2. .................................................................................

   3. .................................................................................

   4. .................................................................................

   5. .................................................................................

 

   Presedinte,
...................

 

   ANEXA  Nr. 2
(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 50/2004)

   PROCES-VERBAL
Nr. .... din data .............

   Comisia constituita la nivelul Ministerului Sanatatii, numita prin Ordinul ministrului sanatatii nr. ..... din ................., a analizat urmatoarele solicitari de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical in strainatate:

Numarul/Data |       | Punctaj pentru |               |             | Decizia |
|Nr. |Numele si prenumele|Diagnosticul|inregistrarii|Punctaj| costul estimat |    Punctaj    |Punctaj total|comisiei |
|crt.|                   |  complet*  | solicitarii |total**|al tratamentului|pentru perioada|    final    |aprobat/ |
|    |                   |            |             |       |  solicitat***  |  de timp****  |             |neaprobat|
+----+-------------------+------------+-------------+-------+----------------+---------------+-------------+---------+
|    |                   |            |             |       |                |               |             |         |
+----+-------------------+------------+-------------+-------+----------------+---------------+-------------+---------

   *Se va mentiona diagnosticul asa cum este consemnat in procesul-verbal medical intocmit in vederea trimiterii pentru tratament in strainatate.

   **Se va mentiona punctajul total consemnat in procesul-verbal medical intocmit in vederea trimiterii pentru tratament in strainatate.

   ***Se va mentiona punctajul acordat de catre comisia constituita la nivelul Ministerului Sanatatii pentru criteriul "costul estimat al tratamentului solicitat", in conditiile prevederilor ordinului.

   ****Se va mentiona punctajul acordat de catre comisia constituita la nivelul Ministerului Sanatatii pentru criteriul "perioada de timp care a trecut de la data inregistrarii solicitarii", in conditiile prevederilor ordinului.

   NOTE:

   Pentru bolnavii care au consemnat in cuprinsul procesului-verbal medical intocmit in vederea trimiterii pentru tratament in strainatate nivelul de prioritate "Urgenta medicala", nu se aplica criteriile suplimentare si nu se completeaza coloanele 5 si 6.

   Prezentul proces-verbal s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, dintre care un exemplar se pastreaza la nivelul Serviciului pentru programe de sanatate si alt exemplar de catre presedintele comisiei.

   1. Presedinte - secretar de stat,

   ......................................

   (numele si prenumele)

   Semnatura

   ......................................

   2. Membri:

   Reprezentantul Serviciului pentru programe de sanatate,

   ......................................

   (numele si prenumele)

   Semnatura

   ......................................

   Reprezentantul Directiei asistenta medicala,

   ......................................

   (numele si prenumele)

   Semnatura

   ......................................

   Reprezentantul Directiei generale economice,

   ......................................

   (numele si prenumele)

   Semnatura

   ......................................

   3. Secretar,

   ......................................

   (numele si prenumele)

   Semnatura

   ......................................

 


eMedic.ro               la-Bucuresti.ro               laZiar.ro               la-Televizor.ro               la-Facultate.ro               laHotel.ro               la-Masa.ro               laExecutareSilita.ro

©2010