LaMedic.ro      


Fondat 2006     |                     Site dedicat informarii medicale.                   |      English


   Acasă  |  Semne/SimptomeBoli  |  Unitati medicale  |  Medicamente  |  Articole  |  Legislație  |  Links  |  Analize medicale  |  Forum  |  Magazin  |  Contact

Norme Contract Cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE in asistența medicală primară

Casa Naționale de Asigurări de Sănătate

 

CAPITOLUL I Pachetul minimal de servicii medicale

A. Servicii medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală:

Asistență medicală de urgență (anamneză, examen clinic și tratament) în limita competenței și a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia își desfășoară activitatea medicul de familie. În situația în care cazurile care nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depășesc competența medicului de familie, acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgență specializate.

NOTĂ 1: Medicația pentru cazurile de urgență se asigură din trusa medicală de urgență, organizată conform legii.

NOTĂ 2: Serviciile medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru.

NOTĂ 3: Cazurile de urgență medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgență specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulanță, sunt consemnate distinct de către medicul de familie în documentele de evidență primară de la nivelul cabinetului, inclusiv medicația și procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.

B. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentației, consiliere privind igiena personală) și depistare de boli cu potențial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere către structurile de specialitate pentru investigații, confirmare, tratament adecvat și măsuri igienicosanitare specifice, după caz).

NOTĂ: Se raportează o singură consultație per persoană pentru fiecare situație de urgență constatată și pentru fiecare boală cu potențial endemo-epidemic suspicionată și confirmată.

C. Monitorizarea evoluției sarcinii și lăuziei, conform prevederilor legale în vigoare:

a) luarea în evidență în primul trimestru;

b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a.

În situația în care luarea în evidență a gravidei are loc în luna a 3-a, pentru această lună se va raporta casei de asigurări de sănătate numai luarea în evidență a gravidei, nu și supravegherea;

c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;

d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu;

e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naștere;

f) consiliere pre și post testare pentru HIV și lues a femeii gravide.

NOTĂ 1: În conformitate cu programul de monitorizare investigațiile paraclinice și tratamentele specifice sarcinii, pot fi recomandate de către medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul în care gravida este luată în evidență de către acesta și până la naștere.

NOTĂ 2: În cadrul supravegherii gravidei se face și promovarea alimentației exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni și continuarea acesteia până la minim 12 luni.

D. Imunizări:

I. conform programului național de imunizări:

a) antituberculoasă - vaccin BCG;

b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare;

c) testarea PPD;

d) antihepatită B;

e) antipoliomielitică VPO și VPI;

f) împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată);

g) antirujeolică și antirujeolică-antirubeolică-antiurliană;

h) împotriva difteriei și tetanosului - DT (revaccinare);

i) împotriva difteriei și tetanosului la adulți - dT (revaccinare);

j) împotriva tetanosului - dT sau VTA;

k) antirubeolică.

II. antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut;

E. Activități de suport

Eliberare de acte medicale:

- certificat de concediu medical, certificat de deces, cu excepția situațiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri;

F. Servicii de planificare familială:

a) consilierea femeii privind planificarea familială;

b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.

CAPITOLUL II Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ

A. Serviciile cuprinse la Capitolul I Pachetul minimal de servicii medicale

B. Servicii medicale curative:

Consultație pentru afecțiuni acute intercurente (anamneză, examen clinic, diagnostic și tratament).

NOTĂ: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maxim trei consultații pentru același episod de boală acută, pe asigurat și pe an.

CAPITOLUL III Pachetul de servicii medicale de bază

A. Serviciile cuprinse la Capitolul II Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ

B. Servicii medicale profilactice:

Urmărirea dezvoltării fizice și psihomotorii a copilului prin examene de bilanț:

a) la externarea din maternitate - la domiciliul copilului;

b) la 1 lună - la domiciliul copilului;

c) la 2 luni;

d) la 4 luni;

e) la 6 luni;

f) la 9 luni;

g) la 12 luni;

h) la 15 luni;

i) la 18 luni.

C. Imunizări

Vaccinări în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sănătății, inclusiv cele prevăzute în cadrul programelor naționale de sănătate, altele decât cele prevăzute la Cap. I, lit. D.

D. Servicii de promovare a sănătății

Educație medico-sanitară și consiliere pentru prevenirea și combaterea factorilor de risc, precum și consilierea antidrog.

E. Servicii medicale de prevenție

a) examen anual de bilanț al copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani;

b) control medical periodic al asiguraților în vârstă de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecințe majore în morbiditate și mortalitate;

c) Control/evaluare periodică - epicriză de etapă pentru afecțiunile cronice care necesită dispensarizare, în limita competențelor și la termenele stabilite de prevederile legale în vigoare;

d) Control/evaluare periodică - epicriză de etapă pentru afecțiunile cronice care necesită dispensarizare în limita competențelor și la termenele stabilite de prevederile legale în vigoare, pentru care medicul de familie organizează evidența și raportarea distinctă către casa de asigurări de sănătate, altele decât cele de la lit. c).

F. Servicii medicale curative:

Consultație în caz de boală pentru afecțiuni acute intercurente sau cronice programabile care cuprinde:

- anamneza, examenul clinic general,

- unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare,

- recomandare pentru investigații paraclinice în vederea stabilirii diagnosticului și pentru monitorizare,

- manevre de mică chirurgie, după caz.

- stabilirea conduitei terapeutice și/sau prescrierea tratamentului medical și igienodietetic, precum și instruirea în legătură cu măsurile terapeutice și profilactice.

- recomandare pentru consultatie la medicul de specialitate din ambulatoriu sau pentru internare pentru cazurile care necesită aceasta sau care depășesc competența medicului de familie,

- recomandare pentru tratament de recuperare-reabilitare după caz.

- recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii și incontinență urinară, după caz;

- recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, după caz.

NOTĂ 1: Medicul de familie consemnează în biletul de trimitere sau atașează la acesta rezultatele investigațiilor paraclinice efectuate atunci când acestea au fost necesare pentru a susține și/sau confirma diagnosticul menționat pe biletul de trimitere și data la care au fost efectuate.

NOTĂ 2: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maxim trei consultații pentru același episod de boală acută, pe asigurat și pe an.

G. Monitorizarea stării de sănătate și a tratamentului pentru bolnavii cu afecțiuni cronice.

Pentru asigurarea serviciilor medicale necesare pentru bolnavii cu afecțiuni cuprinse în programele naționale de sănătate și unele afecțiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de familie, acesta va organiza evidența specifică, utilizând formularele de raportare aprobate prin ordin al președintelui CNAS. Evidența și monitorizarea acestor bolnavi cuprinde:

- întocmirea listei și depunerea acesteia la contractare

- raportarea lunară a modificărilor intervenite / mișcarea lunară / intrări/ieșiri

- examen periodic conform programării - control/evaluare periodică - epicriză de etapă pentru afecțiunile cronice care necesită dispensarizare în limita competențelor și la termenele stabilite de prevederile legale în vigoare, pentru care medicul de familie organizează evidența și raportarea distinctă către casa de asigurări de sănătate, altele decât cele de la lit. E, lit. c).

NOTĂ: Pentru bolnavii cu afecțiuni cuprinse în programele naționale de sănătate și

unele afecțiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin

cabinetul medicului de familie, casa de asigurări de sănătate decontează o consultație

- control/evaluare periodic㠖 epicriză de etapă la 3 luni, pentru fiecare caz.

H. Consultații la domiciliul asiguraților - maximum 5 consultații/săptămână/medic.

NOTĂ 1: Vizitele la domiciliu se consemnează în „Caietul de domicilii” care va conține:

data și ora vizitei, numele, prenumele și CNP-ul asiguratului căruia i s-au acordat

serviciile medicale, motivul solicitării, diagnosticul prezumat, tratamente administrate, bilet de trimitere (seria și numarul), după caz.

NOTĂ 2: Pentru bolnavii nedeplasabili (insuficiență cardiacă clasa NYHA IV, paraplegie, tetraplegiie, fază terminală etc) medicul de familie efectuează controlul periodic la domiciliul acestora.

NOTĂ 3: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maxim trei vizite la domiciliu, pentru același episod de boală acută, pe asigurat și pe an.

I. Servicii medicale paraclinice

- ecografie generală (abdomen + pelvis) - în limita competenței și a dotărilor necesare;

NOTĂ: Pentru aceste servicii se încheie acte adiționale la contractul de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară. Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigațiilor medicale paraclinice în limita sumelor rezultate conform criteriilor din anexa 11.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

1. Organizarea la nivelul cabinetului medicului de familie a evidenței bolnavilor cu afecțiuni cronice se realizează conform listei de afecțiuni cuprinsă în anexa nr.. 39 A.

2. Pentru serviciile medicale din pachetul de servicii medicale de bază, pachetul de

servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ și din pachetul minimal

de servicii medicale, furnizate în cabinetul medical, inclusiv pentru asistență medicală

la domiciliu, medicamentele și materialele sanitare necesare, se asigură de către cabinetele medicale, cu excepția celor asigurate de către alte instituții în condițiile legii.

3. Pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European,

titulari de card european de asigurări de sănătate, în perioada de valabilitate a

cardului, beneficiază în asistența medicală primară de serviciile prevăzute la cap. I lit.

A și B și la cap.II lit.B.

Pentru situațiile care se încadrează la Cap.II litera B, costurile investigațiilor

paraclinice recomandate și al tratamentelor prescrise sunt suportate din FNUASS, în aceleași condiții ca pentru asigurați.

4. Pacienții din statele membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European,

beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului CEE nr. 1408/1971

referitor la aplicarea regimurilor de securitate socială salariaților, lucrătorilor

independenți și membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul

comunității, beneficiază în asistența medicală primară de serviciile prevăzute la Cap.III

lit. A - H sau numai de unele dintre acestea, după caz.

5. Pacienții din alte state cu care România a încheiat acorduri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, pot beneficia de serviciile medicale prevăzute la cap. I în condițiile prevăzute de respectivele documente internaționale.

6. Persoanele care beneficiază numai de pachetul minimal de servicii medicale, respectiv numai de pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ, suportă integral costurile pentru investigațiile paraclinice recomandate și tratamentul prescris de medicii de familie.

 


eMedic.ro : Site dedicat informarii medicilor la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor laZiar.ro : Ziare si reviste la-Televizor.ro : Televiziuni la-Facultate.ro : Universitati si Facultati

©2010