LaMedic.ro      


Fondat 2006     |                     Site dedicat informarii medicale.                   |      English


   Acasă  |  Semne/SimptomeBoli  |  Unitati medicale  |  Medicamente  |  Articole  |  Legislație  |  Links  |  Analize medicale  |  Forum  |  Magazin  |  Contact

Ordin nr. 1352 din 27 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate. Publicat in Monitorul Oficial nr. 742 din 2 noiembrie 2009 (M. Of. nr. 742/2009)

 

   Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe nr. A.V. 887 din 27 octombrie 2009,

   avand in vedere prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament in strainatate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 119/2003,

   in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii, interimar, emite urmatorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

   1. La articolul 2, dupa alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7), (8) si (9), cu urmatorul cuprins:

   "(7) In termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii prezentului ordin, presedintii comisiilor de specialitate teritoriale sunt obligati sa se prezinte la Directia generala de sanatate publica, asistenta medicala si programe din cadrul Ministerului Sanatatii pentru analizarea tuturor proceselor-verbale medicale intocmite si care nu au fost aprobate pana la data publicarii prezentului ordin, in vederea stabilirii punctajului corespunzator fiecarui bolnav in conditiile prezentului ordin.

   (8) Ca urmare a analizarii proceselor-verbale medicale conform prevederilor alin. (7), presedintii comisiilor de specialitate teritoriale sunt obligati sa intocmeasca o situatie centralizatoare, conform modelului prevazut in anexa nr. 8.

   (9) In situatii temeinic justificate din punct de vedere medical, care necesita aprobarea solicitarii in regim de urgenta, comisiile de specialitate teritoriale care recomanda trimiterea bolnavului pentru tratament in strainatate sunt obligate sa mentioneze aceasta situatie in cuprinsul procesului-verbal medical intocmit, precum si sa precizeze, in scris, motivele medicale care au stat la baza acestei recomandari."

2. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   "Art. 5. - (1) Solicitarile de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical in strainatate se aproba, ca urmare a analizarii acestora, de catre o comisie constituita la nivelul Ministerului Sanatatii, formata din:

   a) secretarul de stat care coordoneaza activitatea Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe, in calitate de presedinte al comisiei;

   b) 2 reprezentanti ai Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe, dintre care unul va avea calitatea de secretar al comisiei;

   c) un reprezentant al Directiei generale buget si credite externe;

   d) un reprezentant al Directiei legislative si asistenta juridica.

   (2) Componenta nominala a comisiei prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.

   (3) Comisia prevazuta la alin. (1) are obligatia sa se intruneasca in primele 5 zile ale fiecarei luni, precum si ori de cate ori este nevoie, in vederea analizarii solicitarilor transmise in conditiile prezentului ordin.

   (4) La finalul fiecarei intalniri, ca urmare analizarii solicitarilor depuse, comisia prevazuta la alin. (1) are obligatia sa intocmeasca un proces-verbal, conform modelului prevazut in anexa nr. 9, care este semnat de membrii prezenti ai acesteia.

   (5) In cazul in care solicitarile de finantare a tratamentelor in strainatate depasesc fondurile stabilite lunar cu aceasta destinatie, comisia constituita la nivelul Ministerului Sanatatii aproba finantarea tratamentului in strainatate pe baza urmatoarelor criterii de prioritate:

   a) riscul vital estimat in lipsa tratamentului:

   - risc major (mare) = 10 puncte;

   - risc mediu = 5 puncte;

   - risc scazut (mic) = 0 puncte;

   b) beneficiul tratamentului estimat pentru bolnav:

   - foarte mare (recuperare totala) = 10 puncte;

   - satisfacator (recuperare partiala) = 5 puncte;

   - nesatisfacator (fara beneficii evidente) = 0 puncte;

   c) beneficiul tratamentului estimat pentru societate:

   - reintegrare sociala si reinsertie profesionala totala = 10 puncte;

- reintegrare sociala si reinsertie profesionala partiala = 5 puncte;

   - fara reintegrare sociala si reinsertie profesionala = 0 puncte;

   d) varsta pacientului:

   - 0-26 de ani = 10 puncte;

   - 27-60 de ani = 5 puncte;

   - peste 60 de ani = 0 puncte.

   (6) Dupa stabilirea, de catre comisiile de specialitate teritoriale, a punctajului total pentru fiecare bolnav, calculat prin insumarea punctajelor acordate conform prevederilor alin. (5), comisia constituita la nivelul Ministerului Sanatatii determina punctajul total final corespunzator fiecarui bolnav prin aplicarea urmatoarelor criterii suplimentare:

   a) costul estimat al tratamentului solicitat:

   - sub 25.000 lei = 20 puncte;

   - 25.000-50.000 lei = 15 puncte;

   - 50.000-75.000 lei = 10 puncte;

   - 75.000-100.000 lei = 5 puncte;

   - peste 100.000 lei = 0 puncte;

   b) perioada de timp care a trecut de la data inregistrarii solicitarii la nivelul Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe, calculata incepand cu data de la care dosarul transmis este complet si indeplineste toate conditiile de legalitate prevazute in prezentul ordin:

   - sub 1 luna = 0 puncte;

   - 1 luna-3 luni = 5 puncte;

   - 3 luni-6 luni = 10 puncte;

   - 6 luni-12 luni = 15 puncte;

   - peste 12 luni = 20 puncte.

   (7) Pentru bolnavii care au consemnat in cuprinsul procesului-verbal medical intocmit in vederea trimiterii pentru tratament in strainatate nivelul de prioritate «Urgenta medicala», criteriile suplimentare nu se aplica.

   (8) Comisia constituita la nivelul Ministerului Sanatatii determina punctajul total final, pentru fiecare bolnav, prin insumarea punctajului total consemnat in procesul-verbal medical intocmit de catre comisiile de specialitate teritoriale si punctajele acordate la criteriile suplimentare prevazute la alin. (6).

   (9) Comisia aproba solicitarile care indeplinesc toate conditiile de legalitate prevazute in prezentul ordin, in limita fondurilor stabilite lunar cu aceasta destinatie si in ordinea descrescatoare a punctajelor totale finale obtinute in conditiile prezentului ordin.

(10) In situatia in care ca urmare a aplicarii criteriilor prevazute la alin. (5) si (6) se obtin punctaje totale finale egale, au prioritate bolnavii cu risc vital major in lipsa tratamentului."

   3. Anexa nr. 3 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

   4. Anexa nr. 5 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

   5. Dupa anexa nr. 7 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 8 si 9, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 3 si 4, care fac parte integranta din prezentul ordin.

   Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica, precum si persoanele nominalizate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


   p. Ministrul sanatatii, interimar,
Cristian-Anton Irimie,
secretar de stat


   Bucuresti, 27 octombrie 2009.

   Nr. 1.352.


   ANEXA  Nr. 1
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 50/2004)


   PROCES-VERBAL MEDICAL
pentru trimiterea la tratament medical in strainatate,
din data de .............


   Membrii Comisiei medicale de specialitate:

   1. ................................................................................................................................., presedintele comisiei;

   2. ................................................................................................................................................., membru;

   3. ................................................................................................................................................., membru;

   4. .............................................................................................................................................., membru;

   5. ................................................................................................................................................., membru.

   In conformitate cu prevederile ..................................................................., ne-am intrunit in comisie si am examinat bolnavul/bolnava ..............................................., avand ocupatia .........................................., buletin/carte de identitate seria .......... nr. ........, domiciliat/domiciliata in ....................................., telefon ......................................, stabilind urmatoarele:


   Concluzii

   1. Diagnosticul complet (clinic, etiologic, forma evolutiva, boli asociate etc.):

   .............................................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................................

   2. Tratamentul efectuat pana in prezent in tara:

   .............................................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................................

   3. Tratamentul efectuat pana in prezent in strainatate:

   a) locul ...................................................................................................................................................;

   b) perioada ................................................................................................................................................;

   c) in ce a constat tratamentul

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   d) beneficiul pentru bolnav al tratamentului efectuat pana in prezent in strainatate


   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   4. Starea actuala a afectiunii:

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   5. Recomandari de tratament (al starii actuale) in tara:

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

6. Motivatia completa pentru care pacientul nu beneficiaza de tratament in tara (de exemplu, lipsa dotarii necesare, alte motivatii):

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   7. Recomandari de tratament in strainatate (al starii actuale):

   a) tipul tratamentului (specificarea tratamentului recomandat, de exemplu: interventie chirurgicala, protezare, continuare tratament etc.)

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

   b) clinicile recomandate

   (Se vor mentiona, obligatoriu, minimum 3 clinici la care pacientul poate efectua tratamentul in strainatate, inclusiv datele de contact ale acestora: tara, orasul, telefon, fax)

   ▪ clinica 1 ...............................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   ▪ clinica 2 ...............................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   ▪ clinica 3 ...............................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   c) estimarea duratei pentru tratamentul recomandat .......................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   d) daca bolnavul are nevoie de insotitor - motivare .....................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

   ...........................................................................................................................................................

8. Estimarea riscului vital legat de evolutia bolii in lipsa tratamentului recomandat in strainatate:

   a) risc major (mare) ............................................................................................................ 10 puncte;

   b) risc mediu ....................................................................................................................... 5 puncte;

   c) risc scazut (mic) .............................................................................................................. 0 puncte.

   9. Estimarea beneficiului pentru bolnav al tratamentului recomandat in strainatate:

   a) foarte mare (recuperare totala) ............................................................................................. 10 puncte;

   b) satisfacator (recuperare partiala) .......................................................................................... 5 puncte;

   c) nesatisfacator (fara beneficii evidente) .................................................................................. 0 puncte.

   10. Estimarea beneficiului pentru societate al tratamentului recomandat in strainatate:

   a) reintegrare sociala si reinsertie profesionala totala ......................................................................................... 10 puncte;

   b) reintegrare sociala si reinsertie profesionala partiala ..................................................................................... 5 puncte;

   c) fara reintegrare sociala si reinsertie profesionala ........................................................................................ 0 puncte.

   11. Varsta pacientului:

   a) 0-26 de ani .......................................................................................................................... 10 puncte;

   b) 27-60 de ani .......................................................................................................................... 5 puncte;

   c) peste 60 de ani ......................................................................................................................... 0 puncte.

   PUNCTAJ TOTAL:


   (reprezentand suma punctajelor acordate la criteriile 8, 9, 10 si 11) = .................... puncte

   Nivel de prioritate:

   A. Urgenta medicala, din urmatoarele motive medicale:

   ............................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................

   B. Procedura curenta:

   ............................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................

   ............................................................................................................................................................

   Semnaturile membrilor comisiei:

   1. .........................................................................................................................................................

   2. .........................................................................................................................................................

   3. .........................................................................................................................................................

4. .........................................................................................................................................................

   5. .........................................................................................................................................................


   Presedinte,
...............................


   ANEXA  Nr. 2
(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 50/2004)


   DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ........................................

   ..................................................

   (adresa, telefon, fax)

   Nr. ............./.............


   Catre:

   MINISTERUL SANATATII

   Directia generala de sanatate publica, asistenta medicala si programe


   Va trimitem alaturat dosarul medical al pacientului .................................., cu diagnosticul ..........................................., care are recomandarea Comisiei medicale de ........................................................................... pentru trimiterea la tratament medical in ...............................................................,

   avand:

   PUNCTAJ TOTAL de ..................................................................... puncte, in vederea efectuarii ..................................

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................

   Va rugam sa analizati si sa dispuneti finantarea cu echivalentul in lei al sumei de ......................................, din care:

   cheltuieli de tratament = ..................................................................... lei;

   cheltuieli de spitalizare = ................................................................. lei;

   cheltuieli de transport = ...................................................................... lei.


   Director coordonator,
...............................................
(numele in clar si semnatura)


   Director coordonator adjunct financiar-contabil,
...............................................
(numele in clar si semnatura)


   ANEXA  Nr. 3
(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 50/2004)


   SITUATIE CENTRALIZATOARE
cu privire la analiza proceselor-verbale medicale intocmite
in vederea trimiterii pentru tratament in strainatate
la data .....................
   
+----+---------+------------+------+------------------------+----------------------+-----------------------+-----------------------+-------+
|  |     |      |   |Estimarea riscului vital|Estimarea beneficiului|Estimarea beneficiului |    Varsta     |    |
|  |     |      |   |            |  pentru bolnav   |  pentru societate  |            |PUNCTAJ|
|Nr. |Numele si|Diagnosticul|Varsta+--------+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+------+------+---------+ TOTAL |
|crt.|prenumele| complet* |   | Major | Mediu |Scazut | FM** | S*** |NS****|T*****|P******|F*******| 0-26 |27-60 | peste |    |
|  |     |      |   |    |    |    |    |    |   |   |    |    |de ani|de ani|60 de ani|    |
+----+---------+------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+------+------+---------+-------+
| 0 |  1  |   2   | 3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  | 9  | 10 | 11  |  12  | 13 | 14 |  15  | 16  |
+----+---------+------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+------+------+---------+-------+
| 1 |     |      |   |    |    |    |    |    |   |   |    |    |   |   |     |    |
+----+---------+------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+------+------+---------+-------+
| 2 |     |      |   |    |    |    |    |    |   |   |    |    |   |   |     |    |
+----+---------+------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+------+------+---------+-------+
| 3 |     |      |   |    |    |    |    |    |   |   |    |    |   |   |     |    |
+----+---------+------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+------+------+---------+-------+
| 4 |     |      |   |    |    |    |    |    |   |   |    |    |   |   |     |    |
+----+---------+------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+------+------+---------+-------+
| 5 |     |      |   |    |    |    |    |    |   |   |    |    |   |   |     |    |
+----+---------+------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+------+------+---------+-------+
|... |     |      |   |    |    |    |    |    |   |   |    |    |   |   |     |    |
+----+---------+------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+------+------+---------+-------+
|... |     |      |   |    |    |    |    |    |   |   |    |    |   |   |     |    |
+----+---------+------------+------+--------+-------+-------+-------+-------+------+------+-------+--------+------+------+---------+-------+
 

   *Se va mentiona diagnosticul asa cum este consemnat in procesul-verbal intocmit in vederea trimiterii pentru tratament in strainatate.

   **Foarte mare (recuperare totala).

   ***Satisfacator (recuperare partiala).

   ****Nesatisfacator (fara beneficii evidente).

   *****Reintegrare sociala si reinsertie profesionala totala.

   ******Reintegrare sociala si reinsertie profesionala partiala.

   *******Fara reintegrare sociala si reinsertie profesionala.

NOTA:

   Punctajul total mentionat in coloana 16 se va calcula ca suma a punctajelor acordate la urmatoarele criterii:

   a) estimarea riscului vital legat de evolutia bolii in lipsa tratamentului recomandat in strainatate;

   b) estimarea beneficiului pentru bolnav al tratamentului recomandat in strainatate;

   c) estimarea beneficiului pentru societate al tratamentului recomandat in strainatate;

   d) varsta pacientului.


   Presedintele comisiei,
............................................................
(numele in clar si semnatura)


   ANEXA  Nr. 4
(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 50/2004)


   PROCES-VERBAL
Nr. .............. din data .............


   Comisia constituita la nivelul Ministerului Sanatatii, numita prin Ordinul ministrului sanatatii nr. ............... din ..................., a analizat urmatoarele solicitari de trimitere a bolnavilor pentru tratament medical in strainatate:

+----+-------------------+----------+-------------+-------+----------------+---------------+-----------+---------+
|  |          |     |       |    |  Punctaj   |        |      | Decizia |
|Nr. |Numele si prenumele|Diagnostic|Numarul/Data |PUNCTAJ| pentru costul |  Punctaj  | PUNCTAJ |comisiei |
|crt.|  bolnavului   | complet* |inregistrarii|TOTAL**|  estimat   |pentru perioada|TOTAL FINAL|aprobat/ |
|  |          |     | solicitarii |    |al tratamentului| de timp**** |      |neaprobat|
|  |          |     |       |    | solicitat*** |        |      |     |
+----+-------------------+----------+-------------+-------+----------------+---------------+-----------+---------+
| 0 |     1     |  2   |   3   |  4  |    5    |    6    | 7 = 4+5+6 |  8  |
+----+-------------------+----------+-------------+-------+----------------+---------------+-----------+---------+
| 1. |          |     |       |    |        |        |      |     |
+----+-------------------+----------+-------------+-------+----------------+---------------+-----------+---------+
| 2. |          |     |       |    |        |        |      |     |
+----+-------------------+----------+-------------+-------+----------------+---------------+-----------+---------+
|... |          |     |       |    |        |        |      |     |
+----+-------------------+----------+-------------+-------+----------------+---------------+-----------+---------+
|... |          |     |       |    |        |        |      |     |
+----+-------------------+----------+-------------+-------+----------------+---------------+-----------+---------+
 

   *Se va mentiona diagnosticul asa cum este consemnat in procesul-verbal medical intocmit in vederea trimiterii pentru tratament in strainatate.

   **Se va mentiona punctajul total consemnat in procesul-verbal medical intocmit in vederea trimiterii pentru tratament in strainatate.

   ***Se va mentiona punctajul acordat de catre comisia constituita la nivelul Ministerului Sanatatii pentru criteriul "costul estimat al tratamentului solicitat", in conditiile prevederilor ordinului.

   ****Se va mentiona punctajul acordat de catre comisia constituita la nivelul Ministerului Sanatatii pentru criteriul "perioada de timp care a trecut de la data inregistrarii solicitarii", in conditiile prevederilor ordinului.


   NOTE:

   Pentru bolnavii care au consemnat in cuprinsul procesului-verbal medical intocmit in vederea trimiterii pentru tratament in strainatate nivelul de prioritate "Urgenta medicala", nu se aplica criteriile suplimentare si nu se completeaza coloanele 5 si 6.

   Prezentul proces-verbal s-a incheiat in 2 (doua) exemplare, dintre care un exemplar se pastreaza la nivelul Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe si alt exemplar de catre presedintele comisiei.


   1. Presedinte - secretar de stat:

   ............................................................

   (numele si prenumele)

   Semnatura

   ............................................................

   2. Membri:

   Reprezentantul Directiei generale de sanatate publica, asistenta medicala si programe,

   ............................................................

   (numele si prenumele)

   Semnatura

   ............................................................

   Reprezentantul Directiei generale buget si credite externe

   ............................................................

   (numele si prenumele)

   Semnatura

   ............................................................

   Reprezentantul Directiei legislative si asistenta juridica,

   ............................................................

   (numele si prenumele)

   Semnatura

   ............................................................


   3. Secretar,

   ............................................................

   (numele si prenumele)

   Semnatura

   ............................................................

 


www.eMedic.ro : Site dedicat informarii medicilor . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor. www.laZiar.ro : Ziare si reviste.

©2009