LaMedic.ro      


Fondat 2006     |                     Site dedicat informarii medicale.                   |      English


   Acasă  |  Semne/SimptomeBoli  |  Unitati medicale  |  Medicamente  |  Articole  |  Legislație  |  Links  |  Analize medicale  |  Forum Contact

Proiect de ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007 

Casa Naționale de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale economice și al Direcției juridic și contencios nr. …………………, respectiv nr. …………………………. 2008, în temeiul dispozițiilor art.257, art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare. președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

ART. I

Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 24 septembrie 2007, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(6) Persoanele care realizează venituri din salarii, care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, au obligația plății contribuției lunare calculate la veniturile salariale realizate. Contribuția pentru aceste persoane se reține de către angajator și se virează prin organele fiscale teritoriale. În acest caz, angajatorul are obligația de a calcula și vira contribuția angajatorului în condițiile art. 3 și 4."

2. La articolul 5, alineatul (7) se abrogă.

3. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) Prin sintagma alte venituri, prevăzută la art. 257 alin. (2) lit. f) din lege, se înțelege veniturile impozabile prevăzute de Codul fiscal, altele decât cele prevăzute la art. 257 alin. (2) lit. a) - e), veniturile prevăzute la art. 257 alin. (21) precum și veniturile prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h), din lege.”

 

4. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 16.- (1) Pentru veniturile prevăzute la art. 12 - 15, contribuția se achită numai în situația în care persoana asigurată nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 257 alin. (2) lit. a) - e), veniturile prevăzute la art. 257 alin. (21) precum și veniturile prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h), din lege.

(2) În cazul persoanelor care realizează în același timp mai multe tipuri de venituri de natura celor prevăzute la art. 257 alin. (2) lit. f) din lege, contribuția se calculează asupra tuturor acestor venituri.”

5. La articolul 17 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Contribuția pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevăzute de Codul fiscal se datorează și se calculează începând cu 1 ianuarie 2009.”

6. La articolul 17 alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (4) Persoanele care realizează în același timp venituri de natura celor prevăzute la art. 257 alin. (2) lit. a) - e), art. 257 alin. (21) și art. 213 alin. (2) lit. h) din lege plătesc contribuția asupra tuturor acestor venituri.”

7. La articolul 17 alineatul (5) se abrogă.

8. La articolul 33 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Listele privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către fond, semnate și ștampilate, se vor depune la CAS pe suport hârtie și în format electronic. Raportarea în format electronic, însoțită de o semnătură electronică agreată de ambele părți, se poate transmite on-line, urmată de trimiterea datelor pe suport hârtie semnat și ștampilat.”

9. La articolul 34 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator au obligația de a calcula și a reține contribuția în conformitate cu prevederile legii și ale prezentelor norme metodologice. Contribuția se virează la termenele de plată stabilite prin Codul de procedură fiscală.”

10. La articolul 34 alineatul (2) se abrogă.

11. La articolul 34 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (3) Angajatorii au obligația de a depune lunar listele nominale prevăzute la alin. (1) al art. 32, indiferent de termenul de plată a contribuției stabilit prin Codul de procedură fiscală.”

12. La art. 41 după alineatul (4) se introduce un alineat nou, (41), cu următorul

cuprins:

„(41) Persoanele prevăzute la alin. (4) care încep să plătească contribuția curentă la fond au dreptul la pachetul de bază de servicii medicale de la data începerii plății contribuției, urmând ca sumele restante să fie recuperate de CAS și ANAF, în condițiile legii și ale prezentelor norme, inclusiv accesoriile aplicate pentru creanțele bugetare.”

 

13. La articolul 42 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Controlul, colectarea și soluționarea contestațiilor, precum și constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 305 și 306 din lege, pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea contribuției se realizează de către ANAF, se efectuează de către CAS prin compartimentele de specialitate.”

13. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - În aplicarea prevederilor art. 306 - 309 din lege, se va utiliza formularulmodel prevăzut în Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. Ordin nr. 178/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 10 aprilie 2008.

ART. II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTE, Vasile CIURCHEA

Direcția Generală Economică

Director General Adjunct, Ec. Leana STOEA

Aviz de legalitate

Direcția Juridic și Contencios

Director, Consilier juridic Ovidiu MUNTEANU

 


www.eMedic.ro : Site dedicat informarii medicilor . www.la-Bucuresti.ro : Site dedicat informarii bucurestenilor.

©2008 Sarom SRL