LaMedic.ro      


Fondat 2006     |                     Site dedicat informarii medicale.                   |     


   Acasă  |  Semne/SimptomeBoli  |  Unitati medicale  |  Medicamente  |  Articole  |  Legislație  |  Links  |  Analize medicale  |  Forum  Magazin Contact

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE

Ordin  Nr. pentru aprobarea Normelor de igienă  privind mediul de viață al populației

 

   Având în vedere prevederile art. 10 din  Legea nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, Titlul I – Sănătatea Publică,

   În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,

  Văzând Referatul de aprobare al Inspecției Sanitare de Stat nr. ......

ministrul sănătății publice, emite următorul:

                                                       ORDIN

Art.1. Se aprobă Normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, anexate, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.2. Normele de igienă sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unitățile din sistemul public și privat, precum și pentru întreaga populație.

Art.3. Nerespectarea normelor de igienă privind mediul de viață al populației atrage răspunderea disciplinară, administrativ-materială, civilă ori, după caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate de abaterile săvârșite.

Art.4. La data intrării în vigoare a  prezentului ordin se abrogă capitolele 1 – 6, 9 și 10 din ordinul ministrului sănătății nr. 536/23 iunie 1997, pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art.5. Autoritatea  de Sănătate Publică din Ministerul Sănătății Publice, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București, Inspecția Sanitară de Stat din Ministerul Sănătății Publice, autoritățile sanitare de stat județene și al municipiului București, ministerele cu rețea sanitară proprie  și cu administrația publică locală, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Art.6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul Sănătății Publice,

Eugen Nicolăescu

NORME DE IGIENĂ

    privind mediul de viață al populației

    CAP. 1

    Norme de igienă referitoare la zonele de locuit

ART.1 - Terenurile destinate amplasării și dezvoltării localităților trebuie să asigure protecția populației împotriva surpărilor și alunecărilor de teren, avalanșelor și inundațiilor, emanațiilor sau infiltrațiilor de substanțe toxice, inflamabile sau explozive, poluării mediului, să dispună de posibilități de alimentare cu apă, de îndepărtare și neutralizare a apelor meteorice, a apelor uzate și reziduurilor, precum și de dezvoltare normală a zonei verzi, de recreere și odihnă.   

ART. 2 - Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea încăperilor pe o durată de cel puțin 11/2 ore zilnic în solstițiul de iarnă a tuturor încăperilor sau cel puțin 1 din 2 sau 2 din 3 sau 4 încăperi pentru fiecare apartament sau distanța dintre clădiri trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc.     

ART. 3 - La stabilirea amplasamentelor clădirile de locuit (imobile cu mai multe apartamente, multifunctionale)  vor dispune de următoarele dotări tehnico-edilitare:

      a) platforme organizate și amenajate conform art. 49, lit. d) din prezentele norme, pentru depozitarea recipientelor de colectare a gunoiului menajer (în cazul în care nu au fost prevăzute camere speciale de depozitare în interiorul clădirii); suprafața de depozitare a platformelor se va dimensiona pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului și a ritmului de evacuare a acestuia; nu se recomandă proiectarea și amenajarea de platforme prea mari, care implică ocuparea unor suprafețe de teren cu alte destinații (spații verzi, etc.) și care pot genera ușor disconfort și insalubritate; platformele se vor amenaja la distanțe de minimum 5 metri de ferestrele apartamentelor din blocurile de locuințe și pot fi cuplate cu instalații pentru bătut covoare;

b)    spații amenajate pentru jocul copiilor și zonele verzi de folosința generală (în afara parcurilor publice) .

c)     spații amenajate pentru gararea și parcarea autovehiculelor populației din zona respectivă situate la distanțe de minimum 5 metri de ferestrele camerelor de locuit; în aceste spații sunt interzise activitățile de reparații și întreținere auto;

ART. 4 - Unitățile de mică industrie, comerciale și de prestări servicii care pot crea riscuri pentru sănătăte  prin producerea de zgomot, vibrații, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante, etc., se amplasează în clădiri separate, la distanță de minimum 15 m de  locuințe. Distanța se masoară între fațada locuinței și perimetrul unității. Pentru unitățile sus menționate, se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivităților astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare.

ART. 5 - În  cladirile de locuit:

a)     se pot amplasa unități comerciale , prestări servicii, birouri, cabinete în baza avizului sanitar, cu condiția ca acestea prin funcționarea lor să nu prezinte  riscuri pentru sănătatea populației, cu respectarea legii locuinței și altor reglementari ale autorităților administrației publice locale;

b)    nu se vor amplasa la parterul blocurilor unități de producție;

c)     se pot amenaja camere speciale pentru: depozitarea deșeurilor solide, spălătorii, uscătorii;

d)    se pot amenaja și alte anexe ale locuințelor (garaje), doar cu acceptul asociației de locatari sau proprietari.

ART. 6 - Zonele necesare odihnei și recreerii se amplasează în locuri care prezintă cele mai avantajoase elemente naturale, cum sunt: păduri, suprafețe de apă, relief variat și altele. În zonele de odihnă și recreere se interzice amplasarea:

    a) întreprinderilor care, prin activitatea lor, produc zgomot, vibrații sau impurifică apa, aerul, solul;

    b) unităților zootehnice;

    c) unităților de transporturi;

    d) stațiilor de epurare a apelor uzate și a depozitelor controlate de deșeuri solide.

ART. 7 - În cadrul amenajării și dotării zonelor destinate odihnei și recreerii trebuie să se asigure:

    a) instalații de alimentare cu apă potabilă;

    b) W.C.-uri publice și locuri pentru colectarea selectiva a deșeurilor;

    c) colectarea și îndepărtarea apelor uzate prin instalații de canalizare, locale sau zonale, a căror construcție și exploatare să evite poluarea factorilor de mediu.

ART. 8 – Între  întreprinderile industriale mari, care pot polua factorii de mediu sau pot produce zgomot și vibrații, și teritoriile protejate învecinate, se asigură zone de protecție sanitară. Prin teritorii protejate, în sensul prezentelor norme, se înțelege: zonele de locuit, parcurile, rezervațiile naturale, zonele de interes balneoclimateric, de odihnă, centrele sociale și medicale.  Zonele de protecție sanitară se stabilesc, ca formă, mărime și mobilare, pe baza studiilor de impact asupra sănătății populației și mediului înconjurător;

ART. 9 - Studiile de impact se efectuează de către, institutele de sănătate publică,  centre medicale de sănătate publică, private și publice, cabinete individuale de epidemiologie, igienă și medicina muncii, dotate cu aparatură corespunzătoare și personal specializat.

ART. 10 –(1) În cazul în care prin studiile de impact nu s-au stabilit alte distanțe, distanțele minime de protecție sanitară, recomandate între zonele protejate și o serie de unități care produc unele riscuri sanitare, sunt următoarele:

-       Ferme  și crescătorii de cabaline, între 5 – 30 capete                           .... 50 m

-       Ferme și crescătorii de cabaline, peste 30 capete                                          ... 100 m

-       Ferme și crescătorii de taurine, între 3 – 50  capete                                        … 50 m

-       Ferme și crescătorii de taurine între 51-500 capete                                             ... 100 m

-       Ferme și crescătorii de taurine, peste 500 de capete                          ...  500 m

-       Ferme și crescătorii de păsări între 51- 100 de capete                                    … 50 m 

-       Ferme și crescătorii de păsări, pănâ la 5.000 de capete                                 ...500 m

-       Ferme și crescătorii de păsări cu peste 5.000 de capete și complexe avicole industriale                                                                                                     ...1.000 m

-       Ferme și crescătorii de ovine                                                    ...    100 m                

-       Ferme și crescătorii de porci, între 3 -50 de capete                         ...    100 m                

-       Ferme și crescători de porci între 51 -500 de capete                          ... 500 m                

-       Complexe de porci cu peste  500  de capete                                             ... 1.500 m

-       Ferme și crescătorii de iepuri până la 5000 de capete                                     ...100 m

-       Ferme și crescătorii de iepuri cu peste 5000 de capete                                  ... 200 m

-       Ferme și crescătorii de struți                                                                           ... 500 m

-       Ferme și crescătorii de melci                                                                            ... 50 m

-       Spitale veterinare                                                                  ...  30 m

-       Grajduri de izolare și carantină pentru animale                                            ..... 100 m

-       Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare                                            ...  100m

-       Abatoare, târguri de vite și baze de recepție a animalelor                          ...    500 m

-       Depozite pentru colectarea și păstrarea produselor de origine animală      ...    300 m

-       Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului din grajd,

     în funcție de mărimea unităților zootehnice deservite                                 ...   500 m

-       Platforme pentru depozitarea gunoiului porcin                                           ... 1.000 m

-       Stații de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine

     sub 10.000 de capete                                                                                   ... 1.000 m

-       Cimitire de animale, crematorii                                                     ... 200 m

-       Stații de epurare apelor uzate orășenești                                            ... 300 m

-       Stații de epurare a apelor uzate industriale                             ... 200 m

-       Paturi de uscare a nămolurilor                                  ... 300 m

-       Câmpuri de irigare cu ape uzate                                    ... 300 m

-       Câmpuri de infiltrare a apelor uzate și bazine deschise pentru

     fermentarea nămolurilor                                              ... 500 m

-        Depozite controlate de reziduuri solide                                     ... 1.000 m

-        Camere de tratare biotermică a gunoaielor                             ... 100 m

-        Instalații de ardere și neutralizare deșeuri solide                          ... 1.000 m

-        Autobazele serviciilor de salubritate                             ... 200 m

-        Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport                         ... 50 m

-       Cimitire                                                          ... 50 m

   Aceste unități se vor amplasa în afara arterelor de mare circulație, respectându-se aceleași condiții de distanță. Aceste distanțe pot fi modificate pe baza studiilor de impact avizate de institute specializate.

(2) În mediul rural, unde nu sunt asigurate racordurile de apa curenta și canalizare printr- un sistem centralizat de distribuție, adăposturile pentru creșterea animalelor în curțile persoanelor particulare, de cel mult 6 capete ( porcine, bovine, cabaline și/sau ovine) și cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate.

     În mediul rural, unde sunt asigurate racordurile  la sistemul centralizat de apă curentă și canalizare, adăposturile de animale de cel mult 2 capete cabaline, 5 capete bovine, 50 de păsări, 15 ovine sau caprine și/sau 5 capete porcine, se amplasează la cel puțin 10 m de cea mai apropiată locuință învecinată și se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului și risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligația respectării condițiilor de biosecuritate.

 (3) Este interzisă creșterea păsărilor și animalelor în mediul urban.

 (4) În imobilele cu mai multe apartamente creșterea animalelor de companie  se face doar cu acordul asociației de locatari/ proprietari, în conformitate cu legislația în vigoare.

ART. 11 - Suprafețele de teren incluse în zonele de protecție sanitară pot fi exploatate agricol, cu excepția culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care, prin fixarea sau concentrarea de substanțe poluante (plumbul și compușii de plumb, fluorul și compușii săi, pesticide greu degradabile etc.), pot fi vătămătoare pentru om sau animale.

ART. 12 -  În interiorul zonei de protecție sanitară se interzice amplasarea oricăror obiective, cu excepția celor destinate personalului de întreținere și intervenție. ART. 13 - (1) Obiectivele economice care, prin natura activității lor, pot polua atmosfera și pentru care nu există mijloace tehnice eficace de reținere a poluanților și de reducere a emisiilor, se amplasează în zonele destinate industriilor poluante. A (2) Obiectivele care prin natura lor  emit radiații electromagnetice  se amplasează în baza unui aviz sanitar, emis ca urmare a unui studiu de impact și se exploatează în urma  evaluări nivelurilor de zgomot și câmp electromagnetic.

ART. 14 - Amplasarea obiectivelor economice cu surse de zgomot si vibrații și dimensionarea zonelor de protecție sanitară se vor face în așa fel încât în teritoriile protejate nivelul acustic echivalent continuu (Leq), măsurat la 0,1 m de peretele exterior al locuinței, la 1,5 m înălțime de sol, să nu depășească 55 dB(a) și curba de zgomot 45. În timpul nopții (orele 22,00-6,00), nivelul acustic echivalent continuu trebuie să fie redus cu 5 dB(A) față de valorile din timpul zilei. Pentru locuințe, nivelul acustic echivalent continuu (Leq), măsurat în interiorul camerei de dormit cu ferestre închise, nu trebuie să depășească 35 dB(A) și curba de zgomot 30 în timpul zilei; în timpul nopții (orele 22,00 – 6,00) nivelul echivalent continuu (Leq) trebuie redus cu 5 dB(A). Aceleași valori Leq trebuie respectate și în spitale, policlinici, dispensare atât ziua cât și noaptea. Pentru școli (săli de clasă) nivelul acustic echivalent continuu (Leq), măsurat în interiorul clasei cu ferestrele închise, să nu depășească 40 dB(A) și curba de zgomot 35. Aceste valori sunt obligatorii și pentru alte unități de învățământ și biblioteci.

ART. 15 - Parametrii sanitari care trebuie să fie respectați la proiectarea și executarea locuințelor sunt:

-       Suprafața minimă a unei camere = 12 mp

-       Suprafață minimă a bucătăriei = 5 mp

-       Înălțimea sub plafon = 2,60 m.

   Încăperile principale de locuit și bucătăriile trebuie prevăzute cu deschideri directe către aer liber - uși, ferestre -, care să permită o ventilație naturală suficientă.

   Iluminatul natural , în centrul camerelor principale și al bucătăriei , trebuie să fie suficient, pentru a permite  în zilele senine, ca activitățile obișnuite să se desfășoare fără a se  recurge la lumină artificială.

   Ventilația naturală trebuie asigurată prin amplasarea prizelor de aer exterior, pentru evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural și prin păstrarea liberă a unui spațiu de 1 cm sub ușile interioare.

   Ghenele tehnice și toboganul de deșeuri solide se izolează acustic și se prevăd cu posibilități de acces pentru curățare ,dezinfecție,dezinsecție,deratizare periodică.    Pereții, planșeele și puțul ascensorului trebuie izolate împotriva zgomotelor și vibrațiilor.

   Sistemul de încălzire trebuie să asigure temperatura minimă  de 200C, cu diferențe în funcție de utilizarea încăperii:

-         baie, W.C. - 22 0C;

-         camera de zi - 20 0C;

-         dormitoare - 20 0C.

ART. 16 - Planificarea interioară a spațiilor trebuie să satisfacă urmatoarele condiții:

-         să permită circulația comodă a copiilor, persoanelor în vârstă și cu disabilități, prin culoare de minimum 1,20 m lărgime, să nu existe trepte inutile între camere, planuri înclinate, să fie iluminat suficient etc.;

-          să asigure separarea pe funcțiuni, împotriva propagării zgomotelor, mirosurilor, vaporilor;

-         să izoleze camerele de locuit de încăperile de serviciu, unde se pot produce zgomote, mirosuri, vapori;

-          să permită deschiderea comodă a ușilor interioare. Băile și W.C.-urile nu vor fi amplasate deasupra camerelor de locuit. Finisajele interioare și dotările cu echipamente nu trebuie să creeze riscuri de accidente.

ART. 17 - Materialele folosite în construcția, finisarea și dotarea locuințelor se aleg astfel încât să nu polueze aerul interior, cu atenție la formaldehidă, azbest și radon, și să asigure izolarea higrotermică și acustică corespunzătoare; o atenție deosebită este recomandată la proiectarea și construcția blocurilor de locuințe, în ceea ce privește orientarea camerelor față de vânturile dominante, de curenții locali de aer, care se produc în ansamblurile de construcții înalte, și față de însorirea maximă din timpul verii; se recomandă izolarea acustică a fiecărei camere față de camerele învecinate din aceeași locuință, față de locuințele învecinate și față de zgomotul produs de instalațiile aferente locuinței, clădirii sau a spațiilor învecinate cu altă destinație decât cea de locuit.

 

    CAP. 2

    Norme de igienă referitoare la aprovizionarea cu apă a localităților

ART. 18 - Sistemele de aprovizionare cu apă a localităților trebuie să furnizeze apa potabilă în cantitate suficientă și de calitate corespunzătoare normelor naționale, astfel încât să nu afecteze starea de sănătate a consumatorilor

ART. 19 - (1) Apa de suprafață sau de profunzime, folosită ca sursă pentru sistemele de aprovizionare cu apă a localităților, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

    - calitate corespunzătoare categoriei de folosință într-un procent de 95% din numărul analizelor efectuate pe perioada unui an calendaristic;

    - debitul necesar asigurării unei distribuții continue, avându-se în vedere variabilitățile zilnice și sezoniere ale cererilor de apă și tendința de dezvoltare a localității (populație, edilitar).

(2) Cantitatea minimă de apă necesară pe zi pentru un locuitor este de 50 l. Cantitatea este estimată numai pentru acoperirea necesarului fiziologic, igienei individuale și preparării hranei.

(3) În situații de calamități naturale trebuie asigurată populației, care nu are acces la apă potabilă, o cantitate minimă de 5 l/persoană/zi.

ART. 20 - (1) Sursa de apă folosită pentru aprovizionarea cu apă a localităților trebuie să fie protejată față de  activitățile umane sau industriale care poluează mediul.

   Protejarea surselor se face  prin asigurarea unor perimetre de protecție sanitară și controlul activităților poluante din teritoriul aferent.

   Stabilirea perimetrelor de protecție sanitară se face individualizat pentru fiecare sursă, pe baza  unui studiu , în conformitate cu standardele  în vigoare.

(2) Sursele de apă de profunzime (izvoare captate sau foraje) trebuie să fie amplasate și construite astfel încât să fie protejate contra șiroirilor de ape și împotriva inundațiilor.

   Zona de protecție sanitară cu regim sever trebuie împrejmuită pentru prevenirea accesului public și al animalelor, să fie prevăzută cu pantă de scurgere pentru prevenirea băltirii apei în sezoanele cu precipitații atmosferice.

(3) Sursele de suprafață (râuri, lacuri naturale sau de acumulare) vor fi protejate de activitățile umane  cu risc: industrie poluantă, depozite de deșeuri, terenuri agricole pe care se folosesc pesticide, turism și agrement.

    Administrația locală sau administratorul sursei de apă va avertiza, în scris, propietarii terenurilor pe care se află zonele de protecție sanitară asupra restricțiilor de utilizare.

   În situația în care existența unor dezvoltări (obiective) economico-sociale riverane sursei de suprafață sau folosirea de lungă durată a sursei într-un anumit scop (de exemplu, transport etc.) creează imposibilitatea asigurării perimetrelor de protecție sanitară, se admite reducerea acestora la regimul sever de protecție sanitară și se adaptează tehnologia de tratare a apei în consecință.

ART. 21 - (1) Tehnologiile de tratare a apei trebuie proiectate, în consecință, cu condițiile specifice fiecărei surse, luându-se în considerare calitatea și natura sursei.

   Obiectivul procedeelor de tratare trebuie să fie protecția consumatorilor împotriva agenților patogeni și impurităților din apă, care pot fi agresive sau periculoase pentru sănătatea umană.

(2) Instalațiile de tratare a apei de suprafață trebuie să fie proiectate cu patru etape, prin care se realizează un șir de bariere de îndepărtare a contaminării microbiene:

    1. rezervor de stocare apă brută sau predezinfecție;

    2. coagulare, floculare și sedimentare (sau flotare);

    3. filtrare;

    4. dezinfecție terminală.

(3) Pentru coagulare se pot folosi numai substanțe (reactivi) care sunt avizate sanitar pentru acest scop.

   Procedeele de coagulare/sedimentare și predezinfecție trebuie proiectate în așa fel, încât să asigure o reducere finală de 75% a trihalometanilor.

   Treptele de tratare preliminare dezinfecției finale trebuie să producă o apă cu o turbiditate mai mică de 5 NTU pentru mediana valorilor înregistrate în 24 de ore și nu mai mare de 1 NTU pentru o singură probă.

(4) Dezinfecția finală a apei este obligatorie pentru toate instalațiile de tratare a apei care produc apă potabilă pentru localități și au ca sursă apa de suprafață.

    Dezinfecția finală a apei este obligatorie și în cazul folosirii surselor de profunzime, atunci când numărul locuitorilor din localitate este mai mare de 5.000.

    Pentru localitățile cu o populație sub 5.000 de locuitori, cu o rețea de distribuție scurtă și având o sursă de apă de profunzime bine protejată și de calitate corespunzătoare (95% din numărul probelor recoltate într-un an calendaristic se încadrează în standardul național pentru apă potabilă), apa poate fi distribuită fără dezinfecție prealabilă.

(5) Dezinfecția apei se poate face cu substanțe clorigene, ozon sau radiații ultraviolete.

   Tehnologia de tratare trebuie să fie proiectată în așa fel încât să asigure timp de contact între apă și substanța dezinfectantă de minimum 30 de minute.

   De asemenea, trebuie să existe posibilitatea controlului substanței dezinfectante reziduale. În cazul clorului, valoarea clorului rezidual liber, după dezinfecția finală, trebuie să fie între 0,25 -  0,5 mg/l.

   Eficiența procesului de dezinfecție trebuie să fie de 99,5%, exprimată în grade de turbiditate și în valorile coliformilor totali și coliformilor fecali din legea apei potabile pentru apă potabilă.

(6) Procentul de probe necorespunzătoare microbiologic, în rețeaua de distribuție, nu trebuie să depășească 5% din totalul probelor recoltate într-un an calendaristic.

ART. 22 - (1) Rețeaua de distribuție a apei trebuie să asigure regimul continuu, cantitatea necesară și să nu permită contaminarea exterioară.

   Proiectarea rețelelor de distribuție trebuie să țină seama de topografia, amplasarea și mărimea localității.

(2) Materialele de construcție a conductelor de transport, rețelelor de distribuție și rețelelor interioare trebuie să aibă aviz sanitar de folosire pentru apa potabilă.

Rezervoarele (îngropate sau aeriene) de apă vor fi astfel proiectate și realizate încât să nu permită contaminare exterioară.

   Materialele de construcție, inclusiv vopselele, substanțele de impermeabilizare etc. a instalațiilor de tratare a apei pentru potabilizare și rezervoarele de înmagazinare a apei, trebuie să aibă aviz sanitar de folosire în acest scop.

(3) Localitățile trebuie să dispună de rezerve de apă potabilă pentru acoperirea minimului necesar pentru o perioadă de 12 ore, de întrerupere a prelucrării și livrării în stațiile de tratare.

(4) Proiectarea instalațiilor de tratare a apei, a rezervoarelor de înmagazinare și a rețelelor de distribuție trebuie să prevadă posibilitatea de evacuare a apelor de spălare și de acces pentru recoltare de probe.

    Spălarea, curățarea și dezinfecția periodică și ori de câte ori este necesar a instalațiilor de tratare, a rezervoarelor de înmagazinare și a rețelei de distribuție sunt obligatorii. Materialele și substanțele de curățare și dezinfecție trebuie să aibă aviz sanitar de folosire și să se utilizeze conform instrucțiunilor.

ART. 23 -  Exploatarea și întreținerea sistemelor de tratare, înmagazinare și distribuție a apei potabile și controlul calității apei produse revin serviciilor publice ale administrației locale.

 

    CAP. 3

    Norme de igienă pentru fântâni publice și individuale, folosite la aprovizionarea cu apă de băut

ART. 24 - Fântâna reprezintă o instalație locală de aprovizionare cu apă, individuală sau publică, instalație din care apa este consumată prin extracție direct din sursă.

   Apa din fântână, pentru a fi folosită în scop potabil, trebuie să corespundă calitativ  reglementărilor apei potabile și să asigure cantitatea minimă necesară, zilnică, pentru locuitorii deserviți.

ART. 25 - (1) Fântâna trebuie amplasată și construită, astfel încât să fie protejată de orice sursă de poluare și să asigure accesibilitatea. În situația în care construcția fântânii nu asigură protecția apei, iar adâncimea acviferului folosit este mai mică de 10 m, amplasarea fântânii trebuie să se facă la cel puțin 10 m de orice sursă posibilă de poluare: latrină, grajd, depozit de gunoi sau deșeuri de animale, cotețe etc.

    Adâncimea stratului de apă folosit nu trebuie să fie mai mică de 4 m.

    Pereții fântânii trebuie astfel amenajați încât să prevină orice contaminare exterioară. Ei vor fi construiți din material rezistent și impermeabil: ciment, cărămidă sau piatră, tuburi din beton.

    Pereții fântânii trebuie prevăzuți cu ghizduri. Ghizdurile vor avea o înălțime de 70-100 cm deasupra solului și 60 cm sub nivelul acestuia. Ghizdurile se construiesc din materiale rezistente și impermeabile, iar articularea cu pereții fântânii trebuie făcută în mod etanș.

    Fântâna trebuie să aibă capac, iar deasupra ei un acoperiș care să o protejeze împotriva precipitațiilor atmosferice.

    Modul de scoatere a apei din fântână trebuie să se facă printr-un sistem care să împiedice poluarea ei: găleată proprie sau pompă.

    În jurul fântânii trebuie să existe un perimetru de protecție, amenajat în pantă, cimentat sau pavat.

(2) Proiectarea, construcția și amenajarea fântânilor publice sau individuale trebuie efectuate în concordanță cu condițiile specifice locale și cu principiile generale de la alineatele anterioare.

ART. 26 - Dezinfecția fântânii se face cu substanțe clorigene sau orice altă substanță dezinfectantă care are aviz sanitar de folosire în acest scop.

    Substanța clorigenă (clorura de var, hipocloritul de sodiu, cloramina), folosită pentru dezinfecție, trebuie să aibă specificat conținutul în clor activ.

    Cantitatea de substanță clorigenă folosită pentru dezinfecția apei variază în funcție de cantitatea de clor activ, care trebuie realizat și care depinde de gradul de poluare a fântânii.

    Pentru efectuarea dezinfecției se face calculul cu ajutorul următorilor parametri:

a) Volumul apei din fântână: V = 3,14 x r x r x H, în care:

    V = volumul apei în mc;

    r = 1/2 din diametrul fântânii;

    H = înălțimea coloanei de apă din fântână.

b) Cantitatea de clor activ din substanță: 25%, 20%, 15% etc.

c) Concentrația de clor rezidual liber care trebuie obținută.

    Calcul:

    Pentru 0,5 mg Cl rezidual ............ l apă

    X mg Cl rezidual ............ 1.000 l apă = 1mc apă

    X = 0,5 g clor rezidual/mc apă

    100 g substanță clorigenă ............ 25 g clor activ

    X ........................ 0,5 g clor activ

           0,5 x 100

    X = ---------------- = 2 g substanță clorigenă/mc

              25

    Regulă generală: pentru obținerea unei concentrații de clor rezidual liber este nevoie de aproximativ 10 ori mai mult decât cantitatea calculată, deci: 2 g substanță clorigenă/mc x 10 = 20 g/mc.

    Pentru a se obține un clor rezidual liber de 0,5 mg/l apă este nevoie de 20 g substanță clorigenă 25% activă la 1 mc apă din fântână.

    Cantitatea de substanță clorigenă 25% activă, necesară pentru 1 mc apă, se înmulțește cu volumul de apă din fântână.

 

    CAP. 4

    Norme de igienă referitoare la colectarea și îndepărtarea reziduurilor lichide

ART. 27 - Primăriile și agenții economici vor asigura îndepărtarea și epurarea apelor uzate menajere, apelor uzate industriale, altor ape uzate și apelor meteorice, astfel încât să nu se creeze îmbolnăvirea membrilor comunității.

    Instalații de epurare a apelor uzate vor fi prevăzute pentru toate comunitățile cu mai mult de 2.500 locuitori. Apele uzate epurate vor fi evacuate în așa fel încât, în avalul deversării, apele receptorului să se încadreze conform normelor în prevederile standardului de calitate a apelor de suprafață, după categoria de folosință.

    La proiectarea și realizarea sistemelor de canalizare și epurare se va face și studiul de impact asupra sănătății publice.

ART. 28 - Îndepărtarea apelor uzate menajere și industriale se face numai prin rețea de canalizare a apelor uzate; în lipsa posibilității de racordare la sisteme publice de canalizare, unitățile sunt obligate să-și prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate, care se vor executa și exploata în așa fel încât să nu constituie un pericol pentru sănătate.

ART. 29 - Este interzisă răspândirea neorganizată, direct pe sol (curți, grădini, străzi, locuri riverane ș.a.) sau în bazinele naturale de apă, a apelor uzate menajere și industriale. Este interzisă deversarea apelor uzate în zona de protecție sanitară a surselor și a instalațiilor centrale de alimentare cu apă.

ART. 30 - Apele uzate provenite de la unitățile sanitare (spitale de boli infecțioase, sanatorii antituberculoase, spitale de ftiziologie, laboratoare care lucrează cu produse patologice etc.), precum și de la orice unități care, prin specificul lor, contaminează apele reziduale cu agenți patogeni sau poluează cu substanțe chimice și/sau radioactive, se vor trata în incinta unităților respective, asigurându-se dezinfecția și decontaminarea, după caz, înainte de evacuarea în colectorul stradal.

ART. 31 - Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice, în cazul în care localitățile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate. Aceste canale trebuie întreținute permanent în bună stare de funcționare, prin curățarea și repararea defecțiunilor.

ART. 32 - În situația în care nu există canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta soluții de montare a instalațiilor de colectare și neutralizare a reziduurilor lichide, pentru  protejarea mediului și a sănătății.

ART. 33 - Îndepărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuințele neracordate la un sistem de canalizare se face prin instalații de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie să fie proiectate și executate conform normelor în vigoare și amplasate la cel puțin 10 m față de cea mai apropiată locuință; instalațiile se întrețin în bună stare de funcționare; vidanjul se va descărca în cea mai apropiată stație de epurare a apelor uzate.

ART. 34 - Unitățile sunt obligate să-și asigure W.C.-uri cu un număr de cabine corespunzător prevederile standardelor și normelor de proiectare.

ART. 35 - Irigarea culturilor agricole se poate face cu apa provenită din râuri, lacuri, acumulări, ape subterane etc., care îndeplinește condițiile de calitate conform legislației în vigoare pentru apele de irigație. Este interzisă folosirea apelor uzate la irigarea culturilor agricole, în alte condiții decât cele prevăzute în legislație.

 

    CAP. 5

    Norme de igienă referitoare la colectarea, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide

ART. 36 - Primăriile, agenții economici, asociațiile de locatari sau de propietari și cetățenii din mediul urban și rural au obligația să asigure colectarea selectivă, îndepărtarea și neutralizarea deșeurilor solide. Se interzice aruncarea deșeurilor solide în alte locuri decât în cele special amenajate și autorizate sanitar.

    La elaborarea regulamentelor de salubritate, primăriile au obligația să respecte normele sanitare și să consulte autoritatea sanitară teritorială.

    Cetățenii sunt obligați să respecte întocmai măsurile stabilite de primărie pentru asigurarea igienei publice și salubrității localității, precum și regulile elementare de igienă în gospodăria sau locuința proprie, astfel încât să nu constituie pericol pentru sănătatea publică a comunității.

ART. 37 - Colectarea la locul de producere (precolectarea primară) a reziduurilor menajere se face selectiv în recipiente acoperite, dimensionate în funcție de cantitatea produsă, de ritmul de evacuare și de categoria în care se încadrează reziduurile menajere din locuință; reziduurile nu se colectează direct în recipient ci într-o pungă de polietilenă aflată în recipient și care să aibă un volum puțin mai mare decât volumul recipientului. Precolectarea secundară, adică strângerea și depozitarea provizorie a pungilor cu deșeuri menajere în punctele de precolectare organizată, se face  selectiv în recipiente dimensionate corespunzător, acoperite, prevăzute cu dispozitive de prindere adaptate modului de golire, ușor transportabile, concepute astfel încât să nu producă răniri în timpul manipulării și să nu favorizeze maladiile asociate efortului fizic excesiv.

    Containerele vor fi concepute în așa fel încât accesul la ele să fie rapid și ușor, iar sistemul lor de acoperire să fie ușor de manevrat și să asigure etanșeitatea.

    Recipientele, indiferent de categoria lor, vor fi confecționate din materiale rezistente la solicitări mecanice sau agresiuni chimice și care să se poată spăla și dezinfecta ușor.

    Recipientele vor fi menținute în bună stare și vor fi înlocuite imediat, la primele semne de pierdere a etanșeității.

    Ele vor fi amplasate în spații special amenajate, menținute în condiții salubre.

    Administrația locală va asigura colectarea selectivă, îndepărtarea și neutralizarea reziduurilor stradale. Colectarea reziduurilor stradale la locul de producere se va face în recipiente acoperite, menținute în bună stare, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate. Este interzisă depozitarea reziduurilor stradale, după colectarea lor, direct pe sol, pe domeniul public sau privat.      

ART. 38 - Deșeurile urbane trebuie sortate la locul de producere în componente reciclabile și nereciclabile.

    Serviciul de salubritate sau agentul economic care se ocupă de gestionarea deșeurilor va folosi sisteme adecvate de colectare a materialelor reciclabile și va asigura dirijarea lor spre procesul de reciclare. În acest scop va asigura capacități adecvate de sortare și depozitare: recipiente separate, marcate, pentru colectarea separată de la sursă (sticlă, material plastic, hârtie, deșeuri predominant organice, biodegradabile etc.). În sensul celor de mai sus, definim următorii termeni:

a) Deșeuri menajere:

    Deșeurile predominant organice, biodegradabile se colectează astfel încât:

    - orice risc sau disconfort creat de mirosuri, insecte, rozătoare să fie evitat;

    - pe cât posibil să nu se amestece cu alte tipuri de deșeuri;

    - să se colecteze, pe cât posibil, deșeuri fără substanțe poluante.

    Deșeurile voluminoase se colectează, se transportă și se tratează astfel încât să se permită reciclarea și refolosirea prin sortarea și tratarea separată a diferitelor componente din deșeul voluminos respectiv. Ele nu pot fi colectate în containerele obișnuite și de aceea agentul economic responsabil cu gestionarea deșeurilor va asigura ridicarea lor periodică și transportul lor cu mijloace adecvate. Populația va fi anunțată din timp asupra perioadei de colectare.

    Pentru deșeurile periculoase (toxice, poluante, inflamabile, explozibile etc.), care pot apărea în deșeurile menajere, precum acumulatori uscați, tuburi sub presiune (tip spray), tuburi fluorescente, recipiente în care au fost substanțe toxice, substanțe toxice de uz menajer, medicamente etc., agentul economic responsabil va asigura funcționarea unui sistem de colectare a acestor deșeuri.

    Se acceptă ca medicamentele să fie colectate și tratate împreună cu deșeurile menajere obișnuite, dacă există siguranța că populația, în general, sau grupuri de populație nu au acces la locul unde acestea se depozitează.

b) Deșeuri comerciale similare celor menajere:

    Sistemul de colectare trebuie să urmeze, pe cât posibil, același principiu de reciclare a materialelor rezultate din unități comerciale, instituții publice, birouri, mică industrie, unități meșteșugărești, dacă aceste deșeuri prezintă compoziție și proprietăți similare cu cele ale deșeurilor menajere.

c) Deșeuri din parcuri și grădini:

    Deșeurile specifice, predominant vegetale, din parcuri și grădini, trebuie reciclate prin compostare, de preferat la locul de producere, sau, dacă nu este posibil, să fie dirijate spre un sistem similar în exteriorul parcului, unde se compostează resturile vegetale din alte surse.

d) Deșeuri din piețe:

    Se va asigura colectarea separată a deșeurilor de origine vegetală, care pot fi compostate, și a celorlalte deșeuri care se pretează la reciclare, cum ar fi: material plastic, hârtie, sticlă etc., similare cu cele menajere. Administrația pieței va asigura recipiente marcate și amplasate în locuri special amenajate.

e) Deșeuri din construcții:

    Componentele nereciclabile din refacerile drumurilor, din demolări și construcții se colectează și se folosesc într-un sistem de reciclare; orice deșeu din demolări este considerat contaminat și se colectează separat, dirijându-se într-un sistem care să nu permită accesul persoanelor neautorizate. Antreprenorul are obligația să monteze recipiente de colectare adecvate.

f) Deșeurile rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliul pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în clădiri de locuit urmează circuitul deșeurilor de îngrijiri medicale cu risc, conform reglementărilor legale specifice. Persoanele care își administrează singure tratamente injectabile la domiciliu și cadrele medicale care aplică tratamente la domiciliu sunt obligate să colecteze deșeurile rezultate în recipiente cu pereți rezistenți (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiată unitate de asistență medicală publică.

    Cabinetele medicale vor respecta legislația specifică în domeniu. Se interzice depunerea deșeurilor rezultate din îngrijiri medicale în containerele comune ale clădirilor de locuit.

g) Deșeurile stradale se compun din: deșeuri rezultate din măturarea străzilor și deșeuri asimilabile celor menajere, precolectate în recipiente stradale.

    Deșeurile rezultate din măturarea străzilor conțin: materiale rezultate din abraziunea cauciucurilor și a drumului, pământ, frunze și alte detritusuri vegetale, resturi animale, nisip antiderapant și pulberi sedimentate din atmosferă. Este recomandabil ca nisipul antiderapant să fie colectat separat de alte deșeuri stradale și, pe cât posibil, reutilizat.

    Este posibil ca, în urma precolectării defectuoase a reziduurilor asimilabile cu cele menajere, produse pe stradă, o parte a acestora să intre în compoziția deșeurilor de măturare; acest lucru trebuie evitat prin aplicarea corectă a reglementărilor privind precolectarea primară și secundară a deșeurilor de către fiecare producător, persoană fizică sau juridică.

    Deșeurile asimilabile cu cele menajere se precolectează în recipiente stradale (coșuri, pubele, conteinere) asigurate de către primarii. Este important ca aceste recipiente să fie în număr suficient, cu volume adecvate și montate la distanțe optime; recipientele se golesc periodic, nu mai rar de o dată la 2 zile vara (1 aprilie - 1 octombrie) și o dată la 3 zile iarna (1 octombrie - 1 aprilie).

    Deșeurile stradale urmează filiera de neutralizare a deșeurilor menajere.

h) Deșeurile zootehnice, rezultate din amenajări în gospodării particulare, care nu se asimilează cu fermele zootehnice, se colectează și se neutralizează prin compostare în instalații care nu poluează mediul și nu produc disconfort, amplasate la cel puțin 10 m de  locuințe.

i)   Persoanele care dețin animale de companie au obligația să colecteze deșeurile fecaloide din afara  spațiului de locuit.

ART. 39 - Evacuarea reziduurilor menajere preluate de la locurile de producere și colectare la locul de neutralizare se face de preferință zilnic, fără a se depăși următoarele termene maxime:

a) În anotimpul cald (1 aprilie - 1 octombrie):

    - zilnic, din zonele centrale și de la unitățile de alimentație publică, unitățile sanitare cu paturi, grădinițe și creșe;

    - la cel mult 2 zile, din celelalte zone.

b) În anotimpul rece (1 octombrie - 1 aprilie):

    - la cel mult 3 zile, din toate zonele.

ART. 40 - Metodele și tehnologiile de neutralizare a reziduurilor solide vor fi avizate sanitar.

ART. 41 - Deșeurile periculoase se depozitează și se neutralizează numai în condițiile stabilite prin reglementările legislației în vigoare.

ART. 42 - Depozitele de deșeuri urbane, controlate, instalațiile de compostare a deșeurilor organice și biodegradabile, instalațiile de incinerare trebuie proiectate, construite și administrate astfel încât să se realizeze condiții de împiedicare a eliminării și diseminării poluanților în mediul natural: sol, ape de suprafață, ape subterane, aer sau în mediul urban. În acest scop, se vor îndeplini următoarele condiții:

a) amplasarea și stabilirea zonei de protecție sanitară se fac în urma studiilor de impact pe mediu și sănătate, în condițiile prevederilor art. 8 și 9 din prezentele norme; alegerea locului se face după studii geologice, hidrogeologice și urbanistice;

b) la proiectare și la funcționare se vor prevedea și respecta metode și tehnici adecvate de acoperire și asigurare a deșeurilor; acoperirea și asigurarea se fac zilnic;

c) în cursul operațiunilor de depozitare, vehiculele de transport au acces numai pe drumurile interioare ale depozitului.

    Dacă accesul vehiculelor de transport pe suprafața deșeurilor nu poate fi evitat în mod temporar, se asigură condiții de spălare a exteriorului vehiculelor la ieșirea din depozit;

d) în cursul exploatării depozitului se aplică măsuri de combatere a insectelor și rozătoarelor (dezinsecție și deratizare);

e) organizarea tehnică a depozitului va asigura protecția sănătății populației în general, protecția sănătății personalului și protecția mediului; se acordă atenție deosebită împrejmuirii și perdelelor de protecție.

ART. 43 - În instalațiile de compostare a deșeurilor organice biodegradabile se va evita prezența substanțelor toxice care pot polua solul, pe care se depune compostul. În acest scop, se asigură condiții de colectare separată a acestui tip de deșeuri.

    Gazele de fermentare și apele exfiltrate, rezultate din procesul de compostare, se captează și se dirijează spre instalații adecvate de tratare și neutralizare.

ART. 44 - Instalațiile de incinerare a deșeurilor urbane vor îndeplini următoarele condiții:

a) amplasarea și stabilirea zonei de protecție se fac în urma studiilor de impact pe mediu și sănătate;

b) funcționarea instalațiilor de incinerare este condiționată de monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă.

ART. 45 - Vehiculele pentru transportul reziduurilor solide trebuie să fie acoperite și prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipientelor de precolectare secundară și să nu permită răspândirea conținutului în cursul transportului. Ele vor fi întreținute igienic și dezinfectate periodic; în acest scop, compartimentul destinat deșeurilor va fi executat din materiale rezistente la solicitări mecanice și agresiuni chimice.

 

    CAP. 6

    Norme de igienă la unitățile de folosință publică

ART. 46 - Prezentele norme de igienă se aplică categoriilor de instituții publice centrale și locale, instituții sau unități economice, de alimentație publică, de turism, comerciale, culturale, sociale, de educație, sportive,  colectivităților temporare de muncă sau de recreere, precum și unităților în care se efectuează prestări de servicii pentru populație, denumite în continuare unități.

ART. 47 - Unitățile vor fi racordate la sistemele publice de alimentare cu apă potabilă sau la surse proprii de apă care să corespundă condițiilor de calitate pentru apa potabilă și vor fi prevăzute cu instalații interioare de alimentare cu apă și de canalizare, în conformitate cu normativele de proiectare.

ART. 48 - Unitățile vor fi racordate la sistemele publice de canalizare a apelor uzate; în lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unitățile sunt obligate să-și prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea apelor uzate, care se vor executa și exploata astfel încât să nu provoace poluarea solului, a apelor sau a aerului.

ART. 49 - Instalațiile interioare de distribuție a apei potabile și de evacuare a apelor uzate, sifoanele de pardoseală, obiectele sanitare (W.C.-uri, pisoare, lavoare, băi, dușuri) vor fi menținute în permanentă stare de funcționare și de curățenie. În acest sens, conducerile unităților au următoarele obligații;

a) să asigure repararea imediată a oricăror defecțiuni apărute la instalațiile de alimentare cu apă, de canalizare sau la obiectele sanitare existente;

b) să controleze starea de curățenie din anexele și din grupurile sanitare din unitate, asigurându-se spălarea și dezinfecția zilnică și ori de câte ori este necesar

c) să asigure materialele necesare igienei personale a acelora care folosesc grupurile sanitare din unitate (hârtie igienică, săpun, mijloace de ștergere sau zvântare a mâinilor după spălare etc.); în grupurile sanitare comune nu se admite folosirea prosoapelor textile, ci se vor monta uscătoare cu aer cald sau distribuitoare pentru prosoape de unică folosință, din hârtie;

d) să asigure pentru personalul de îngrijire a grupurilor sanitare echipament de lucru de culoare diferită față de cel destinat altor activități.

ART. 50 - Curățenia, dezinfecția, dezinsecția, deratizarea, precolectarea și evacuarea deșeurilor solide se vor face cu respectarea următoarelor condiții:

a) Curățenia și dezinfecția:

    - curățenia este metoda de decontaminare care asigură îndepărtarea microorganismelor de pe suprafețe, obiecte, odată cu îndepărtarea prafului și a substanțelor organice, în unitatea de folosință publică.  Dezinfecția este procesul prin care sunt distruse cele mai multe sau toate microorganismele patogene (în proporție de 99,99%) cu excepția sporilor bacterieni, de pe obiectele din mediul inert;

     - pardoselele se curăță cu ștergătorul umezit cu un detergent anionic; dezinfecția chimică se face numai dacă suprafețele sunt vizibil murdărite cu sânge sau lichide biologice; măturatul uscat este interzis;

    - covoarele și mochetele se curăță prin folosirea zilnică a aspiratorului de praf; aspiratorul de praf trebuie prevăzut cu două filtre, pentru împiedicarea diseminării prafului bacterian; covoarele și mochetele se curăță cu detergent adecvat, periodic sau când sunt vizibil murdare; măturatul uscat este interzis;

    - pereții și plafoanele, dacă sunt finisate cu materiale lavabile, se curăță cu detergent anionic, periodic și când sunt vizibil murdărite; în cazul finisajelor nelavabile, curățarea se face cu aspiratorul de praf;

    - mobila și pervazurile se șterg de praf, zilnic, cu material moale, impregnat, pentru a reține praful; obiectele aflate la înălțime și tapițeria mobilei se vor curăța, zilnic, cu aspiratorul de praf;

    - W.C.-urile și pisoarele se curăță și se dezinfectează cu perie, praf de curățat și detartrant; colacul de W.C. se șterge cu detergent anionic; dezinfecția chimică se va face când W.C.-ul a fost folosit de o persoană suferind de o boală diareică acută;

    - cada de baie se spală și se dezinfectează cu praf de curățat conținând o substanță clorigenă sau cu detergent anionic lichid, urmat de dezinfecție cu o substanță clorigenă; operațiunile se fac zilnic și după fiecare client;

    - cabina pentru duș: pereții și cada se curăță și se dezinfectează zilnic cu praf de curățat conținând o substanță clorigenă; operațiunile se fac zilnic și după fiecare client; perdelele de la băi și dușuri se spală o dată pe săptămână;

    - chiuveta va avea suprafață intactă și nu va fi prevăzută cu scurgător de lemn; nu se admit tuburi din cauciuc care să prelungească robinetele; chiuveta se curăță și se dezinfectează zilnic cu praf de curățat, inclusiv interiorul robinetului, folosind o perie subțire;

    - săpunul și dispozitivele pentru distribuirea săpunului: săpunul solid se păstrează uscat într-o savonieră care să permită scurgerea apei sau suspendat cu dispozitiv magnetic; este de preferat montarea distribuitoarelor de perete pentru săpun pulbere, săpun lichid. săpun spumă sau fulgi de săpun; savonierele și distribuitoarele de perete se curăță și se clătesc cu apă fierbinte înainte de reumplere;

    - alte obiecte, cum ar fi: telefonul, vazele de flori, scrumierele etc. se curăță cu detergent anionic, zilnic;

    - echipamentele și materialele de curățenie: cârpele, bureții, periile, ștergătoarele se spală zilnic cu detergenți anionici și se clătesc cu apă fierbinte; se usucă și se depozitează uscate.

b) Dezinsecția profilactica se va face la interval de 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni; între operațiunile periodice, se vor aplica proceduri de dezinsecție și deratizare curente, de întreținere, în funcție de prezența vectorilor.

c) Colectarea selectiva a reziduurilor solide în recipiente sau în cutii, cu pungi din material plastic, închise etanș, și evacuarea ritmică a acestora, urmată de spălarea și dezinfectarea lor după golire.

d) Amenajarea de încăperi sau platforme impermeabilizate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a reziduurilor solide, racordate la un hidrant și la rețeaua de canalizare, pentru a putea fi igienizate permanent, cât și pentru spălarea și dezinfecția recipientelor.

ART. 51 - Unitățile vor fi dotate și aprovizionate, după necesitate, cu mijloace  și materialele necesare pentru întreținerea curățeniei și efectuarea operațiunilor de dezinfecție.Operațiunile de dezinsecție și deratizare vor fi efectuate de unități specializate, în baza unui contract de prestări de servicii.

ART. 52 - Instalațiile de iluminat, încălzit și ventilație, existente în dotarea unităților, vor fi menținute în permanentă stare de funcționare, revizuite periodic și exploatate la parametrii la care au fost proiectate și executate. Filtrele instalațiilor de ventilație și aer condiționat trebuie păstrate conform parametrilor de exploatare și funcționare.

ART. 53 - În sălile unităților în care se desfăsoară activități socio-culturale (teatre, cinematografe, cluburi, cămine culturale și altele ) nu se va permite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea proiectată . În funcție de cubaj  se va asigura un volum minim de aer de 30 mc/persoană/h.

ART. 54 - În încăperile de dormit din unitățile de cazare temporară trebuie să se asigure suprafața minimă și volumul minim/ persoana comform prevederilor legislative în vigoare emise de ministerele abilitate.

    Numărul maxim de persoane cazate nu va depăși capacitatea proiectată.

ART. 55 - Utilizarea paturilor suprapuse în dormitoare comune din colectivitatile temporare se admite, în mod excepțional, dacă se asigură un volum minim de aer de 12 mc/persoană.

ART. 56 - Unitățile de cazare vor fi dotate cu material moale și lenjeria de pat necesară pentru persoanele cazate, asigurându-se schimbarea acesteia, conform clasificării uniăților turistice, dar nu mai rar de 3 zile și obligatoriu dupa fiecare persoana care părăsește unitatea.

     Materialul moale folosit  se colectează în saci de polietilenă, se depoziteză în oficii special amenajate. Spălarea materialului moale se va asigura  prin unități specializate sau în spălătorie proprie care trebuie să asigure circuitul funcțional al rufelor (a nu se încrucișa materialul moale curat cu cel utilizat).Dezinfecția materialului moale se face prin călcare.

ART. 57 - Băile publice  vor utiliza pentru îmbăiere numai apă potabilă.

ART. 58 - Unitățile care dețin sau exploatează băi publice se vor îngriji de întreținerea construcțiilor și instalațiilor aferente pentru ca acestea să funcționeze, în permanență, la parametrii proiectați.

    Numărul optim de dotări sanitare din băile publice este următorul:

-------------------------------------------------

 Nr. de WC-uri     Pisoare    Lavoare

--------------------------------------------------

    1          1              1          1       1

  ------    ------        ----     -------  -------

  75 (b)    50 (f)       75     100 (b)  100 (f)

--------------------------------------------------

ART. 59 – (1) Numărul maxim de persoane care pot utiliza simultan baia nu va depăși capacitatea proiectată . Suprafața încăperilor cu căzi individuale va fi de minimum 6 mp; suprafata încăperii cu cabina de duș va avea minimum 4 mp.

(2)Se vor asigura măsuri suplimentare de ventilație a aerului și condițiile de igienă pentru a preveni apariția de mucegai și condens.

ART. 60 - Unitățile care asigură servicii de igienă personală și de întreținere: baie, saună, bazin, masaj uscat și subacvatic, gimnastică etc. trebuie supuse procedeelor de curățenie și dezinfecție, descrise la art. 49

    Bazinele de îmbăiere sau pentru proceduri vor îndeplini condițiile prevăzute pentru bazinele de înot. Materialul moale folosit pentru proceduri se schimbă după fiecare client cu materiale curate și dezinfectate; materialele folosite se vor curăța și dezinfecta în condițiile art. 55.

ART. 61 - Accesul persoanelor în bazinele comune  se permite numai după ce, în prealabil, au prezentat un aviz epidemiologic. Înainte și după folosirea bazinului este obligatorie efectuarea unui duș.

ART. 62 - Lenjeria dată spre utilizare persoanelor care fac baie va fi spălată și dezinfectată în condițiile stipulate de art. 55.

ART. 63 - Ștrandurile pot fi amenajate pe malurile râurilor, lacurilor sau ale mării, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

ART. 64 - La proiectarea și execuția bazinelor de înot se vor respecta următoarele cerințe:

    - la bazinele de înot descoperite, se va prevedea un șanț în jurul bazinului, cu  adâncimea de 15-20 cm, în care se va afla apă clorinată, pentru spălarea picioarelor la intrarea în bazin;

    -  bazinele de înot, vor fi  prevăzute cu o bordură ridicată  față de paviment; pavimentul va fi finisat cu dale antiderapante; bazinele vor avea montate scări de acces în apă, numărul acestora stabilindu-se în funcție de mărimea bazinului; scările vor avea profiluri rotunjite și forma adaptată folosirii fără risc;

    - bazinele vor avea montate de jur împrejur, la nivelul apei, o bară de susținere;

    - adâncimea bazinului va fi marcată vizibil pe marginile acestuia;

    - la bazinele acoperite, finisajele interioare ale clădirii vor asigura izolația termică și tratarea suprafețelor cu antifungice;

    - ambianța termică, ventilația naturală și artificială și iluminatul bazinelor acoperite vor fi asigurate în așa fel, încât să se evite îmbolnăvirea și accidentările celor care le folosesc.

ART. 65 - Bazinele de înot vor fi umplute numai cu apă din rețea sau cu apă de mare, cre să îndeplinească condițiile prevăzute în standardul de stat în vigoare.

    Evaluarea calității apei de piscină se va face astfel:

a) În 90% din probele recoltate trimestrial, numărul total de germeni(NTG) la 37 grade celsius/ml trebuie să fie sub 300.

b) În 90% din probele recoltate trimestrial, bacteriile coliforme trebuie să fie sub 10/100 ml.

c) În 9% din probele recoltate trimestrial, Pseudomonas aeruginosa (indicator de salubritate) trebuie să fie sub 2/100 ml.

d) Clorul rezidual liber în piscină trebuie să fie de 0,5 mgb ,iar pH apei intre 7,2 - 8,2.

    Proprietarii de piscine (bazine de înot) de folosință publică  monitorizează  și țin evidența calității apei de îmbăiere.

ART. 66 - Temperatura apei de îmbăiere va fi menținută între  22 grade - 24 grade Celsius.    Ritmul de schimbare a apei, de spălare și dezinfecție a bazinelor se va stabili în funcție de calitatea apei, respectându-se următoarele cerințe minimale:

a) Pentru bazinele cu recirculare a apei se vor respecta parametrii sistemului de recirculare si tratare continuă a apei.

b) Pentru bazinele fără recirculare, dar cu primenire continuă a apei, se va schimba zilnic cel puțin 1/3 din volumul apei din bazin și se vor asigura golirea, spălarea și dezinfecția acestuia astfel încât să fie respectați parametri de calitate a apei conform reglemntărilor în vigoare.

c) Pentru bazinele fără recircularea apei și fără posibilități de primenire continuă a apei, se vor asigura golirea, spălarea și dezinfecția  bazinului,  în așa fel încât să fie respectați parametrii de calitate a apei, conform reglementărilor în vigoare.

ART. 67 - Dezinfecția bazinelor se va face, după spălare cu jet de apă, prin curățarea mecanică și ștergerea suprafețelor bazinului cu bureți îmbibați în soluție dezinfectantă.

ART. 68 - Bazinele de înot vor fi dotate obligatoriu cu: vestiare, grupuri sanitare și dușuri, separate pentru femei și bărbați, conform tabelului

--------------------------------------------------------

  Numărul de     Pisoare    Lavoare          Dușuri

  WC-uri

--------------------------------------------------------

   1        1               1         1           1          1         1

 ------  ------         ----     ------      -----     ------    -----

 75 (b) 50 (f)        75    100 (b)   100 (f)   50 (b)  50 (f)

--------------------------------------------------------

ART. 69 - Regulamentul privind utilizarea piscinelor trebuie afișat într-o manieră vizibilă pentru cei care folosesc piscină. În utilizarea piscinei, nu se va depăși numărul maxim de persoane aflate simultan în piscină, prevăzut în proiectul acesteia, număr care va fi prevăzut în regulamentul de utilizare.

ART. 70 - Administratorul piscinei este obligat să afișeze interdicția accesului în piscina  al persoanelor purtătoare de boli transmisibile, plăgi deschise, leziuni tegumentare transmisibile.

ART. 71 - Pentru campinguri, suprafața de campare/persoană este stabilită prin prevederile Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. În fiecare camping se amenajează oficii prevăzute cu apă rece, apă caldă necesară spălării vaselor și grupuri sanitare cu:

--------------------------------------------------------

  Numărul de     Pisoare    Lavoare    Dușuri

  WC-uri

--------------------------------------------------------

   1         1             1           1       1         1       1

 ------  ------        ----       ------  -----    ------  -----

 20 (b)  30 (f)      30       30 (b)  30 (f) 30 (b)  30 (f)

--------------------------------------------------------

    Curățenia și dezinfecția se vor face conform art. 49 și 55.

   

 

CAP. 9

    Norme privind produsele biocide utilizate în profilaxia sanitar-umană

ART. 72 - Utilizarea biocide în combaterea artropodelor și a rozătoarelor, vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort, se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât să nu fie afectată starea de sănătate a populației, prin efectul toxic al acestor produse.

ART. 73 - În acțiunile de combatere se utilizează numai produsele cuprinse în lista publicată de către Comisia Națională pentru Produsele Biocide și aprobată prin ordin al ministrului sănătății publice; lista se va actualiza în permanență.

    Produsele se avizează de către Comisia Națională pentru Produse Biocide, conform prevederilor legale în vigoare. 

ART. 74 - Produsele care se încadrează în grupele I și a II-a de toxicitate pot fi utilizate numai de operatori calificați și autorizați de autoritățiile de sănătate publică județene și a municipiului București și nu se pot comercializa sau distribui către populație.

    Tratamentele cu pesticide din grupele I și a II-a de toxicitate pot fi efectuate în gospodăriile individuale, numai în afara spațiilor de locuit, de către operatori autorizați.

ART. 75 - În acțiunile de combatere se vor respecta cu strictețe forma, norma și modul de utilizare a biocidelor, stabilite o dată cu avizarea  produsului utilizat, și se vor respecta măsurile de protecție a operatorilor, măsurile de prevenire a poluării mediului înconjurător și măsurile pentru prevenirea unor accidente.

    Acțiunile de combatere pot fi efectuate de unități prestatoare de servicii de dezinsecție și deratizare.

    Unitățile prestatoare trebuie să fie autorizate sanitar de către autoritatea de sănătate publică județeană sau a minicipiului București; ele își vor desfășura activitatea sub supravegherea și controlul tehnic de specialitate din  autoritățiile de sănătate publică județene respectiv  a municipiului București.

    Dacă o unitate prestatoare își desfășoară activitatea și în alt teritoriu decât în cel pentru care a fost autorizată, nu va putea face acest lucru fără să înștiințeze în prealabil  autoritățiile de sănătate publică județene și a municipiului București din noul teritoriu.

    Operatorii pentru dezinsecție și deratizare din aceste unități trebuie să fie atestați de către autoritățiile de sănătate publică județene și a municipiului București, pentru această activitate.

    În acest scop Institutele de Sănătate Publică pot organiza cursuri de calificare în vederea obținerii atestării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ART. 76 - Comercializarea produselor biocidele utilizate în profilaxia sanitar-umană se poate face numai dacă aceasta este cuprinsă în obiectul de activitate al unității comerciale.

    Produsele vor fi comercializate de persoane specializate, numai în ambalaje autorizate în acest scop de către Institutul de  Sănătate Publică București și însoțite de instrucțiuni de folosire redactate în limba română. Microambalarea biocidelor utilizate în profilaxia sanitar-umană se poate face numai cu aprobarea Institutului de Sănătate Publică București. Modul de ambalare și etichetele trebuie să fie aprobate și în acest caz de Institutul  Sănătate Publică București.

    Este interzisă porționarea și reambalarea produselor biocide fără autorizarea de către Institutul  Sănătate Publică București a acestei activități.

    Este interzisă utilizarea ambalajelor pentru produse biocide în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.

    Este interzisă comercializarea către populație a produselor biocide din grupele I și a II-a de toxicitate. Comercializarea acestor produse se poate face numai către persoane fizice sau juridice autorizate în acest scop de către  autoritățile de sănătate publică teritoriale, însoțită de consemnarea înstrăinării într-un registru special.

ART. 77 - Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului București, primăriile și agenții economici au obligația de a organiza și desfășura acțiuni de combatere a artropodelor și rozătoarelor vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort, la solicitarea și cu îndrumarea tehnică de specialitate a autorităților de sănătate publică teritoriale.

ART. 78 - Cetățenii cu gospodării individuale și asociațiile de locatari sau de propietari au obligația de a asigura combaterea și stingerea focarelor de artropode și rozătoare vectoare de maladii transmisibile și/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spațiile pe care le dețin.

ART. 79 - Autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București  au obligația informării populației cu privire la existența în teritoriu a vectorilor care prezintă un risc pentru sănătate sau care produc un disconfort deosebit și la măsurile de combatere ce trebuie luate împotriva acestora. În atingerea acestui scop, membrii comunității se pot adresa autoritățile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București  pentru obținerea informațiilor dorite.

    Consiliile locale și primăriile au obligația de a comunica cetățenilor măsurile întreprinse în vederea combaterii artropodelor și rozătoarelor.

     

 CAP. 8

    Normele de igienă privind înhumarea, transportul și deshumarea cadavrelor umane

ART. 80 - În cazurile de deces prin boli transmisibile, se vor lua măsurile de prevenire a răspândirii infecției, impuse de unitățile sanitare teritoriale; transportul acestor cadavre se va face numai cu avizul sanitar de transport eliberat de autoritatea sanitară teritorială.

ART. 81 - Transportul cadavrului în afară localității în care s-a produs decesul se face după îmbălsămare, într-un sicriu confecționat din material impermeabil, închis etanș și prevăzut în interior cu materiale absorbante. 

ART. 82 - Exhumarea cadavrelor se poate face după minimum un an de la data înhumării și numai în perioada 1 noiembrie - 31 martie; după 7 ani de la deces osemintele pot fi deshumate în orice perioadă a anului, fără aviz sanitar.

ART. 83 - Transportul internațional al cadavrelor umane se face pe baza unui pașaport de transport mortuar; pentru cadavrele care sunt transportate din țară în străinătate, pașaportul de transport mortuar se eliberează de către autoritatea de sanatate publica din județele de frontieră. Transportul internațional al cadavrelor se va face în sicriu impermeabilizat, închis ermetic, prevăzut cu un strat de 5 cm grosime din materii absorbante (rumeguș, turbă sau altele asemenea), îmbibate într-o soluție dezinfectantă. Sicriul se depune într-o ladă din lemn, bine etanșeizată. Transportul intern sau internațional al cadavrelor prin mijloace feroviare se face conform regulamentului ministerului de resort, avizat de Ministerul Sănătății Publice.

ART. 84 - Înhumarea cadavrelor umane se face numai în cimitire avizate sanitar de către Autoritatea de sănătate publică teritorială.

Cimitirele vor fi împrejmuite cu gard și cu o perdea de arbori.

ART. 85 - Desființarea și schimbarea destinației unui cimitir se fac numai după 30 de ani de la ultima înhumare și după strămutarea tuturor osemintelor.

    Desființarea cimitirelor înainte de acest termen se face numai cu avizul autorității de sănătate publică teritorială și după strămutarea osemintelor.

 


eMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Romania.ro     |     la-AlbaIulia.ro     |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Iasi.ro     |     la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2012